สมัครสอบ สอบวัดสมรรถนะครู ครั้งที่ 1/2565 ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ จาก สทศ ผ่านเกณฑ์ ได้หนังสือรับรองผลคะแนน รายละเอียดที่นี่

956

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา

Advertisement

และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษา ในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้ดําเนินการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล เผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผล การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สทศ.

สมัครสอบ สอบวัดสมรรถนะครู ครั้งที่ 1/2565 ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ จาก สทศ ผ่านเกณฑ์ ได้หนังสือรับรองผลคะแนน รายละเอียดที่นี่

ได้จัดการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้เข้าสอบจะได้ทราบผลคะแนนสอบ สําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองนําไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป และหากได้ผลคะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับหนังสือรับรองผลคะแนนจาก สทศ.

สมัครสอบ สอบวัดสมรรถนะครู ครั้งที่ 1/2565 ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ จาก สทศ ผ่านเกณฑ์ ได้หนังสือรับรองผลคะแนน รายละเอียดที่นี่

เพื่อให้การจัดการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรลุตามวัตถุประสงค์ สทศ.

Advertisement

รายละเอียด ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ลิงก์สมัครสอบ วัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ขอบคุณข้อมูล สทศ

เรื่องราวที่น่าสนใจ ลิงก์ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริต คู่มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต สื่อการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/