สมัคร สอบท้องถิ่น 2564 ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง ไปยื่นในวันสอบ อ่านที่นี่

5892
สอบท้องถิ่น 2564 หลักฐานที่ต้องเตรียมไปยื่น-01
สอบท้องถิ่น 2564 หลักฐานที่ต้องเตรียมไปยื่น-01


สมัคร สอบท้องถิ่น 2564 ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง ไปยื่นในวันสอบ อ่านที่นี่

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี บทความเกี่ยวกับ การสมัครสอบท้องถิ่น ปี 2564 สมัคร สอบท้องถิ่น 2564 ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง ไปยื่นในวันสอบ อ่านที่นี่ มาฝากคุณครูค่ะ โดยการสมัครสอบท้องถิ่น ประจำปี 2564 นั้น จะใช้การสมัครสอบ แบบสมัครออนไลน์ ผ่านระบบการสมัครสอบท้องถิ่น ประจำปี 2564 ซึ่งจะต้องมีการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบท้องถิ่น ไปยื่น ในวันสอบด้วยค่ะ โดยเอกสารที่ต้องนำไปยื่น  ในวันสอบท้องถิ่นนั้น ประกอบไปด้วย เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ค่ะ

1.วันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งภาค ข ต้องนำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงต่อกรรมการมีเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้าสอบหากไม่นำมาแสดงกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ตามข้อ 6
2 .บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ กลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการซึ่งปรากฏรูปถ่ายลายมือชื่อและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจนและยังไม่หมดอายุหากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหมถือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการดังกล่าวให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่นายทะเบียนรับรอง

ทั้งนี้หากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้ข้อสอบและหากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้วผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบหรือนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

3.หลักฐานอื่นๆเช่น ใบสำคัญการสมรสสำหรับผู้สมัครสอบเพศหญิงใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลในกรณีที่ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน

2.วันสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคค ผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคค ต้องยื่นและส่งมอบหลักฐานและเอกสารให้เจ้าหน้าที่ที่คุมสอบในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคค ดังนี้

1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตตามข้อ 6
2. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยจำนวน 1ฉบับ

3.สำเนาบัตรประจำตัวตามข้อ 8.1(2) และบัตรประจำตัวตามข้อ 8.1(2) ตัวจริงซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจนและยังไม่หมดอายุจำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 13 มีนาคม 2554 จำนวนอย่างละ 2 ฉบับทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใดจะถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาน การศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องไม่หมดอายุจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

6.1 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนกรณีสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือผู้ดูแลเด็ก

6.2 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดกรณีสมัครสอบตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

6.3 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดกรณีสมัครสอบตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

6.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทย์สภากรณีสมัครสอบตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

7.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงวันที่ 18 สิงหาคม 2545 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาลลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ประกาศคณะกรรมการกลางส่วนตำบล เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบลลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ดังต่อไปนี้

โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
โรคติดยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง

8.เอกสารทางทหารกรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชายพร้อมสำเนาอย่างละ 2 ฉบับคือ หนังสือสำคัญแบบสด.8 หรือใบสำคัญแบบสด.9 หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแบบสด.43

9.หลักฐานอื่นๆเช่นใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิงใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลในกรณีที่ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกันอย่างละ 1 ฉบับ

สำเนาหลักฐานเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและรายมือชื่อตัวบรรจงวันที่พร้อมเขียนชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า

ผู้ใดไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งไม่มีสิทธิ์เข้าสอบนะคะ

 

สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบ จากไฟล์ภาพและลิงก์ด้านล่างๆได้เลยนะคะ

เอกสารสอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น 2564 วันสอบท้องถิ่น 64-02
เอกสารสอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น 2564 วันสอบท้องถิ่น 64-02

 

เอกสารสอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น 2564 วันสอบท้องถิ่น 64-03
เอกสารสอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น 2564 วันสอบท้องถิ่น 64-03

 

อ่านประกาศรับสมัครทั้งหมดคลิกที่นี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ประกาศผลสอบท้องถิ่น, ผลสอบท้องถิ่น, สอบครูท้องถิ่น64, สอบท้องถิ่น, สอบท้องถิ่น64