สรุปประเด็นสำคัญ การประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท. และ ผอ.โรงเรียน วันที่ 20 พ.ค.63 อ่านที่นี่..

4631
สรุปประเด็นสำคัญ การประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท. และ ผอ.โรงเรียน
สรุปประเด็นสำคัญ การประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท. และ ผอ.โรงเรียน

สรุปประเด็นสำคัญ การประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท. และ ผอ.โรงเรียน วันที่ 20 พ.ค.63 อ่านที่นี่..

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มี สรุปประเด็นสำคัญ จากการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบ
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มาฝากครับ โดยแฟนเพจ สุวิทย์ น้อยลา  โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ สรุปการประชุมการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  ทางเว็บ
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

การประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
1.การจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 เป็นการทดสอบระบบและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้อยู่ที่บ้านในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ยังไม่คลี่คลายและไม่สามารถเปิดโรงเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามที่ศธ. กำหนดไว้ได้

2.บทบาทของครูผู้สอน
2.1 การเตรียมการ
– ครูเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน
– ครูสำรวจเครื่องมือ อุปกรณ์การรับชม
– นัดหมายเวลาพบปะนักเรียน ผู้ปกครอง
– ครูแจกตารางเรียน แจกใบงาน แบบฝึกกิจกรรมให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียน
– การศึกษาเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนนั่งชมตลอดรายการ
– บทบาทของครูปลายทางจะเปลี่ยนไปอยู่ที่ผู้ปกครอง แต่อย่าให้เป็นภาระของผู้ปกครองมากจนเกินไป
2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
– พบปะนักเรียน (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
– แนะนำผู้ปกครอง เกี่ยวกับตารางออกอากาศ การทำกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
2.3 ประเมินผลเพื่อปรับปรุง แก้ไข
– ผลการเรียน ดูจากใบงาน แบบฝึกหัด การทำกิจกรรม
– ประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น ขยัน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

3.โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
– กรณีเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้ตามกำหนด ก็จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนตามปกติ
– กรณีเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ไม่ได้ให้จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง

4.โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน)
– โรงเรียนดำเนินการแจกนมโรงเรียนให้นักเรียนดื่มที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563
5.การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในช่วงทดลองเรียนทางออนไลน์ใช้งบประมาณจาก
– เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี
– เงินอุดหนุนรายหัวค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
– เงินอุดหนุนรายหัวค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

6.การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และครูผู้สอนเสมือนเราไปทำงานที่โรงเรียนในวันราชการตามปกติ
7.การรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) คือ
ครั้งที่ 1. วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 2. วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 3. วันที่ 8 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 4. วันที่ 15 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 5. วันที่ 22 มิถุนายน 2563

8.ข้อห้าม
– ห้ามขาย หรือจำหน่ายใบงาน เอกสาร สื่อการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองหรือครูด้วยกัน
– ห้ามสั่งให้ผู้ปกครองซื้อทีวี หรืออุปกรณ์การรับชมต่างๆ
9.สิ่งที่ ศธ. และ สพฐ. กำลังดำเนินการ
– จัดหาอุปกรณ์รับสัญญาณให้ผู้ปกครองที่ขาดแคลนตามที่สำรวจ
– จัดหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตฟรี

10.สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
– สื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าใจถูกต้องมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์
– การวัดและประเมินผล ทำแต่เพียงพอรู้ว่าเด็กมีความสามารถทำใบงาน หรือแบบฝึกหัดได้หรือไม่
– ครู ผู้ปกครองต้องเข้าใจว่าความสนใจของผู้เรียนแต่ละชั้นมีระยะสั้นตามอายุเด็ก (โดยเฉพาะระดับปฐมวัย)
– การจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ เป็นการทดลองสอน ไม่ได้นำไปวัดผลการเรียน หรือตัดสินผลการเรียน เพียงแต่เป็นการเสริมความรู้ ประสบการณ์และปรับพื้นฐานผู้เรียน

“ร่วมด้วยช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์การศึกษาไทย”

นายสุวิทย์ น้อยลา…….บันทึกประชุม

ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่มา แฟนเพจ สุวิทย์ น้อยลา