สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพฐ.

3815
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

28 เม.ย.64
#สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
#ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 และได้ทำการประกาศผลการทดสอบแล้วนั้น
#สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ)
1.1.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ)
1.1.3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 2 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (40.02) รองลงมา คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) (36.62) และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) (32.00) ตามลำดับ
1.1.4 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด 2 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) รองลงมาคือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ตามลำดับ

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563
1.2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 วิชา ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 3.84)
1.2.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ (8.01 7.01 และ 3.34) ตามลำดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง (3.01)
1.2.3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด (54.96) รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) (38.87) วิทยาศาสตร์ (37.64) และคณิตศาสตร์ (28.59) ตามลำดับ

1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา2559 – 2563)
1.3.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่มีทิศทางของคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ชัดเจนโดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นในปี 2561 และ 2563 ลดลงในปีการศึกษา 2560 จนถึงปีการศึกษา 2562
1.3.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2563 โดยเพิ่มขึ้นในปี 2561
1.3.3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ไม่มีทิศทางของคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ชัดเจน

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. กับโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ)
2.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ)
2.1.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน รวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ)
2.1.3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ)
2.1.4 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าโรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ) โดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด (67.22) รองลงมาคือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) (38.17) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (32.13) ตามลำดับ
2.1.5 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด รองลงมา คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามลำดับ

2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563
2.2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 วิชา ปีการศึกษา 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 0.19)
2.2.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น (1.16)
2.2.3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงจากปีการศึกษา 2562 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง (0.73 1.16) และ (0.05) ตามลำดับ

2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559 – 2563)
2.3.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่มีทิศทางของคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ชัดเจนโดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 ลดลงในปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
2.3.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2562 และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงในปีการศึกษา 2563
2.3.3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่มีทิศทางของคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ชัดเจน โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงในปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
2.3.4 คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ไม่มีทิศทางของคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ชัดเจน โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 และมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. กับโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ)
3.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ )
3.1.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ) ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ)
3.1.3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัด สพม. และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ) โดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด (56.09) รองลงมาคือ โรงเรียนสังกัด สพม. (34.20) โรงเรียนสังกัด สพป. (27.91) และโรงเรียนสังกัด สศศ. (26.56) ตามลำดับ

3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563
3.2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 5 วิชา ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562 (1.51)
3.2.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 (2.20, 0.71, 3.64, 0.22 และ 0.76) ตามลำดับ

3.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559 – 2563)
3.3.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่มีทิศทางของคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ชัดเจน โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นในปี 2561 และปีการศึกษา 2563 ลดลงในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2562
3.3.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีทิศทางของคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา
3.3.3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2562 และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2563
3.3.4 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่มีทิศทางของคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ชัดเจน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ผอ.สทศ. สพฐ.ศธ.