สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ….

1255

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. (ฉบับที่เคยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ….
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ….

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชน
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….
ซึ่งได้ดำเนินการใน 2 รูปแบบ ได้แก่

(1) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ 4 ภูมิภาค (2) การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางจดหมายและระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ดังนี้
1. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ 4 ภูมิภาค รวม 5 จังหวัด ดังนี้
1.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 132 คน มีผู้แสดงความเห็นด้วยวาจา 15 คน และตอบแบบสอบถาม 29 คน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเห็นว่า ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพ ทำงานได้คล่องตัวเป็นการกระจายอำนาจ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่าควรกำหนดให้มีผู้แทนครูในองค์คณะ มีสัดส่วนผู้แทนครูที่เหมาะสม และกำหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นการศึกษา รวมทั้งมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการที่เป็นธรรมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านการตอบแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 29 คน

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….

ดาวน์โหลดไฟล์ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ….

ดาวน์โหลดไฟล์ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….

ขอบคุณที่มาจาก : กคศ.