สรุปย่อ ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และ มาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

8454
สรุปย่อ ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และ มาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
สรุปย่อ ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และ มาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

สรุปย่อ ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

สวัสดีครับ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีประเด็นที่หลายท่านให้ความสนใจ และได้สอบถามเข้ามาทางแฟนเพจครูอัพเดตดอทคอมเกี่ยวกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงานการสอน ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมจึงสรุปสาระสำคัญของมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงานการสอน มาให้คุณครูทุกท่านได้ศึกษากัน ไปดูกันเลยครับ

ประเภท : ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
สายงานการสอน
ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย / ครู
ชื่อวิทยฐานะ : ครูชำนาญการ / ครูชำนาญการพิเศษ / ครูเชี่ยวชาญ / ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงานการสอน
ประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงานการสอน

คุณครูต้องมีคุณสมบัติในการขอลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้

๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.๑ เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 หรือ สำหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ต้องมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษา สูงกว่าระดับ B2 โดยให้เทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และหากผู้ขอมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทำให้มีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น ก็สามารถใช้ผลการทดสอบในระดับที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นั้น ขอลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้

๑.๒ เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลำบากโดยเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง หรือหุบเขา หรือเชิงเขา ที่ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใดๆ ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ หรือเหตุอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ทั้งนี้ หากได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเงื่อนไขข้อนี้ไปแล้ว และได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษต่อเนื่องไปอีก ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ก็สามารถใช้เงื่อนไขข้อนี้ขอลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้

๑.๓ เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้นในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ (ยกเว้นสาขาทางด้านการบริหารการศึกษา) ทั้งนี้ คุณวุฒิที่จะนำมาใช้ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเป็นคุณวุฒิระดับสูงสุดของผู้ขอเท่านั้นไม่ให้นำคุณวุฒิระดับเดียวกันมาใช้ซ้ำอีก

๑.๔ เป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๘ (กรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับ ๘) ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และให้นำมาใช้ลดระยะเวลาได้เพียงครั้งเดียว

๒. ผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อ ๑.๑ – ๑.๔ ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ๔ รอบการประเมินการเลื่อนเงินเดือนล่าสุดติดต่อกันก่อนยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยจะขอใช้สิทธิตามเงื่อนไขดังกล่าวในการลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือการดำรงวิทยฐานะเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะใดก็ได้

๓. เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ไม่ครอบคลุมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐

จะเห็นได้ว่าในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน แต่ละวิทยฐานะจะมีระยะเวลาที่เท่ากันคือ ลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ทั้งนี้ ในการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ให้เหมาะสมนั้น เพื่อยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น

ครูอัพเดตดอทคอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย เพื่อเป็นแนวทางในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของคุณครูทุกท่าน สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประการ ซึ่งครูอัพเดตดอทคอมจะได้นําเสนอในโอกาสต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ครับ
ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.