Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สรุป(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574

Advertisement


พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุม สรุป (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574  ณ 
ห้องประชุมกำแหง  พลางกูร อาคาร 56 ปี  สกศ. โดยมี ดร. กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวต้อนรับ และ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา นำเสนอ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

     พลเอก
ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า 
รัฐบาลคาดหวังกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้มาก
เพราะแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จะทำให้เห็นภาพทิศทางการศึกษาในอีกสิบห้าปีข้างหน้า

เป็นแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานในกรอบทิศทางเดียวกัน  
การแก้ปัญหาการศึกษานั้น ใช้เวลา   ไม่เหมือนงานอื่นที่คิดแล้ว
สามารถดำเนินงานและเห็นผลได้ชัดเจนในเวลาไม่นาน  การศึกษาต้องค่อยๆ
ปลูกฝังบ่มเพาะ 
ในด้านการเมืองการดำเนินงานอาจมีแรงกดดันที่ต้องมีผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมภายในหนึ่งปี
หรืออย่างช้าต้องไม่เกิน 4 ปี 
โครงการจึงมักเป็นโครงการระยะสั้นที่เห็นผลในระยะเวลาหนึ่งปี 
แต่การทำงานครั้งนี้ ไม่มีแรงกดดันนี้  จึงต้องการมองภาพใหญ่
เป็นการวางแผนเพื่อประเทศในระยะยาว 
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ต้องการทำให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง  และที่สำคัญต้องรับฟังความคิดเห็น 
การยอมรับของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพราะเมื่อแผนผ่านการเห็นชอบแล้ว หน่วยงานผู้รับผิดชอบทุกหน่วย
จะเป็นผู้นำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

Advertisement

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.

You might also like