สรุป 3 มาตรการให้ความช่วยเหลือ บรรเทา ภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาครัฐและเอกชน
สรุป 3 มาตรการให้ความช่วยเหลือ บรรเทา ภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาครัฐและเอกชน

สรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาครัฐและเอกชน

– สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน
– ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 2563
– จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้

ทั้งนี้ ศธ.จะได้เร่งจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนแหล่งเงิน ตามขั้นตอนของ พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 รวมทั้งจะมีการกำหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผ่านระบบบัญชีธนาคาร พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนต่อไป

ภาพ/ข่าว : ทีมโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวานนี้ กระทรวงศึกษาธิการ สามารถผลักดัน ‘มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง COVID-19’ ผ่าน ครม. ได้สำเร็จ ซึ่งได้รับการอนุมัติวงเงินถึง 2.2 หมื่นล้านบาทค่ะ

มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงฯ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือปัญหาภาระค่าใช้จ่าย-ค่าเทอมของผู้ปกครอง ยืดหยุ่นการใช้ถัวจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรของสถานศึกษา พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ และความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยมาตรการที่ผ่านการอนุมัติ มีดังนี้

มาตรการที่ 1 #ช่วยเหลือ2พันบาท ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ โดยช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ทุกระดับชั้นของสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดของกระทรวงฯ ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ซึ่งจะให้สถานศึกษาจ่ายตรงแก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี ในรูปแบบของเงินสด หรือ นำเข้าบัญชีธนาคาร

มาตรการที่ 2 #ช่วยลดค่าเทอม ขอความร่วมมือให้โรงเรียนเอกชนที่ไม่รับเงินอุดหนุนจากรัฐและโรงเรียนนานาชาติ ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองให้เท่ากับปีที่แล้ว พร้อม #จัดตั้งศูนย์ประสานงานค่าเทอม เพื่อแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายตามมาตรา 32 และ 34 ของ พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เป็นรายกรณี

มาตรการที่ 3 #ช่วยยืดหยุ่นการใช้เงินจัดสรร ให้สถานศึกษาสามารถถัวจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ในรายการค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19 ของปีการศึกษา 2564 ได้ พร้อม #สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับจัดทำสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ รวมถึงบริหารความปลอดภัยของสถานศึกษา

ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาไทย งบประมาณที่เราได้มาในครั้งนี้ เป็นเพียงไม่กี่ครั้งที่กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในวงเงินสูงขนาดนี้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ได้

ทั้งนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เร่งดำเนินการเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองให้เร็วที่สุด ซึ่งดิฉันได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการแล้ว อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ก็จะยังคงทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือและเตรียมรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตต่อไป

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลสรุป 3 มาตรการให้ความช่วยเหลือ บรรเทา ภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาครัฐและเอกชนจาก  ตรีนุชเทียนทอง