สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจความคิดเห็น  การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลาย มาตรการ โควิด-19 

1643
สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจความคิดเห็น  การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการ โควิด-19 
สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจความคิดเห็น  การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลาย มาตรการ โควิด-19 
สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจความคิดเห็น  การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลาย มาตรการ โควิด-19 
สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากครับ  เป็น ผลการสำรวจความคิดเห็น  การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลาย มาตรการ โควิด-19  ของ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เผยถึง ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19”  จากกลุ่มตัวอย่าง 1,109 คน สำรวจระหว่าง
วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้
1.ความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19 ณ วันนี้  พบว่า ส่วนใหญ่กังวลลดลง ร้อยละ 52.93
2.ประชาชนคาดหวังว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติภายในสิ้นปี 2563
ร้อยละ 39.40
3.คิดว่าตนเองมีส่วนช่วยในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ โดยสวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 94.77
รองลงมาคือ ล้างมือบ่อยๆ ร้อยละ 88.19
4. หากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนอยากให้รัฐบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวด ร้อยละ 77.55 และมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 71.78
ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต