Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สสวท.ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาการคำนวณ

Advertisement

สสวท. ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ สสวท.กำหนด สมัครเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

รายละเอียดของโครงการ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเพิ่มตัวชี้วัดด้านวิทยาการคำนวณที่มีเป้าหมายเพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น อีกทั้งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบอันเป็นทักษะสำหรับผู้สร้างนวัตกรรมให้แก่เยาวชน

เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ สสวท. จึงจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน รวม 2,400 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิทยาการคำนวณ  ช่วยขับเคลื่อนและจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเป้าหมาย และเป็นรูปธรรม

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระยะเวลา 2 วัน

เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มีดังนี้

  • โรงเรียนใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณที่พัฒนาโดย สสวท.
  • โรงเรียนเคยส่งครูเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาการคำนวณ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ เช่น การอบรมครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร

จำนวนที่รับสมัคร

จำนวน 2,400 คน เป็นผู้อำนวยการในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัด

*** ที่ยัง ไม่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ***

Advertisement

เกณฑ์การประเมิน

  • เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรเต็มเวลา
  • เกณฑ์การประเมินผลอื่น ๆ ตามที่ สสวท. กำหนด

ค่าใช้จ่าย

สสวท. รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้

– ค่าที่พัก อาหาร และอาหารว่าง
– ค่าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรม รวมถึงเอกสารในการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม เบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางจากต้นสังกัด

ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2563

จะประกาศผลที่ http://pd.ipst.ac.th วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย
You might also like