สสวท. ขอเชิญชวนผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษใน “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.”

2326

สสวท. ขอเชิญชวนผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษใน “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.”

สสวท. ขอเชิญชวนผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษใน “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.”
สสวท. ขอเชิญชวนผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษใน “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.”

สสวท. ขอเชิญชวนผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษใน “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.”

พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทสถานศึกษากับการพัฒนากำลังคนในยุคดิจิทัล” โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รับชมสดพร้อมกัน วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 9.15 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook: IPST Thailand

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3k8IUz2

ลิงก์ลงทะเบียน https://bit.ly/3knysym9

 

schedule Update new

รายละเอียดกำหนดการและลำดับการนำเสนอผลงาน

ลำดับกิจกรรมนำเสนอผลงานผู้บริหารโรงเรียน (วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13:00 – 16:30 น.)

กิจกรรมการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) แบ่งเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง 1 กลุ่มประถมศึกษา และห้อง 2 กลุ่มมัธยมศึกษา กรอบเวลา 20 นาทีต่อโรงเรียน (นำเสนอ 15 นาที และถามตอบ 5 นาที)

 

ลำดับ ห้อง 1 กลุ่มประถมศึกษา
(ช่องทางรับชม Facebook : โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT  ตามมาตรฐาน สสวท.Link: https://bit.ly/3kjkH9m)
ห้อง 2 กลุ่มมัธยมศึกษา

(ช่องทางรับชม Youtube : SMT Quality school
Link: https://bit.ly/3BdSffT)

เวลา (น.)
1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ชุมพร ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี 13:10 –    13:30
2 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า อุบลราชธานี ชนบทศึกษา ขอนแก่น 13:35 – 13:55
3 อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท 14:00 – 14:20
4 วรนคร น่าน นครนายกวิทยาคม นครนายก 14:25 – 14:45
5 วัดตาขัน ระยอง กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 14:50 – 15:10
6 บ้านดงห้วยเปลือย สกลนคร หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 15:15 – 15:35
7 บ้านโนนสวรรค์ สุรินทร์ บัวเชดวิทยา สุรินทร์ 15:40 – 16:00
8 อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี 16:05 – 16:25

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ลำดับกิจกรรมการนำเสนอประสบการณ์จัดการเรียนรู้ (วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.)

กิจกรรมการนำเสนอผลงานประสบการณ์การจัดการเรียนรู้จากการบูรณาการแนวคิดที่ได้รับในการร่วมงานอบรมต่าง ๆ ของ สสวท. ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา แบ่งกิจกรรมการนำเสนอออกเป็น 4 ห้องย่อย ได้แก่

ห้อง 1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ห้อง 2 การบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น

ห้อง 3 การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนยุคดิจิทัล

ห้อง 4 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง

 

ห้อง ชื่อห้อง ลำดับการนำเสนอ เวลา (น.)
1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

(ช่องทางรับชม Facebook โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT

ตามมาตรฐาน สสวท. Link: https://bit.ly/3kjkH9m)

1. โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

2. โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ จ.ชัยนาท

3. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

4.  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม จ.ลพบุรี

5.  โรงเรียนเซต์เมรี่ จ.อุดรธานี

09.30-11.20
2 การบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น

(ช่องทางรับชม SMT Quality school Link : https://bit.ly/3BdSffT)

1. โรงเรียนราศีไศล จ.ศรีสะเกษ

2.  โรงเรียนอนุบาลระยอง จ.ระยอง

3.  โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง

4.   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ระยอง

09.30-10.00

10.10-10.40

10.50-11.20

11.30-11.50

3 การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนยุคดิจิทัล

(ช่องทางรับชม Facebook ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. Link: https://bit.ly/3BbJrHf)

1. โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

2.  โรงเรียนเมืองคง จ.นครราชสีมา

3.  โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพฯ

4.   โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

09.30-10.00

10.10-10.40

10.50-11.20

11.30-11.50

4 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง

(ช่องทางรับชม Youtube: Thinking&ProblemSolving IPST Link: https://bit.ly/3sO4fBF)

1. โรงเรียนอนุบาลแพร่ จ.แพร่

2.  โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) จ.ชลบุรี

3.  โรงเรียนวัดดอนหวาย จ.นครปฐม

4.  โรงเรียนปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

09.30-10.00

10.10-10.40

10.50-11.20

11.30-11.50

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงาน

2. ผลงานของโรงเรียน (เผยแพร่ในวันที่ 2 ก.ย. 64)

3. รายละเอียดกำหนดการและลำดับการนำเสนอผลงาน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสวท