สสวท.พัฒนาระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA วิชาคณิต วิทย์ สามารถใช้งานได้ฟรี !

515

สสวท.พัฒนาระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA วิชาคณิต วิทย์ สามารถใช้งานได้ฟรี !
       
       ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ขณะนี้ สสวท. ได้พัฒนา
“ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และข้อสอบการอ่าน สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน
โดยรองรับการใช้งานกับเว็บเบราเซอร์ทุกประเภท ทั้ง Microsoft Internet
Explorer (เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป) Mozilla Firefox (เวอร์ชั่น 32 ขึ้นไป) และ
Google Chrome (เวอร์ชั่น 36 ขึ้นไป) อย่างไรก็ตาม Google Chrome
เป็นเว็บเบราเซอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด ทั้งนี้
ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบทดสอบได้ผ่านสองช่องทาง ได้แก่
http://pisaitems.ipst.ac.th และhttp://learningspace.ipst.ac.th

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ