สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus) รุ่น 2

2572
 สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus) รุ่น 2
 สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus) รุ่น 2

 สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus) รุ่น 2

advertisement

สมัครและอบรมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th

เป็นหลักสูตรที่กำลังขอการรับรองจาก ก.ค.ศ.

advertisement

 หลักสูตรที่เปิดอบรม มีดังนี้
-หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)รุ่นที่ 2
– หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)รุ่นที่ 2
– หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) รุ่นที่ 2

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
-ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ หลักสูตร Coding for teacher (C4T) มาแล้ว
-เป็นครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ
-เป็นศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง
-มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร
-มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น

advertisement

—————————————-
🔸 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
https://www.facebook.com/oho.ipst

 สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus) รุ่น 2
 สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus) รุ่น 2
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.