สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) รุ่น 2 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564

3368
สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) รุ่น 2 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564
สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) รุ่น 2 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564

เตรียมตัวให้พร้อม C4T

เพิ่มเพื่อน

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) รุ่น 2 #ฟรี! สมัครและอบรม >> https://teacherpd.ipst.ac.th ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564
—————————————–
💻 สสวท. ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมออนไลน์ “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่น 2” ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่รับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณหรือในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีความสนใจ “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก กคศ. ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้

วัตถุประสงค์ในการเปิดอบรม
เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญ ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งพื้นฐานความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and Information Literacy)
—————————————–
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
FB สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
https://www.facebook.com/oho.ipst

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) รุ่น 2 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564
สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) รุ่น 2 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.