สสวท.  เชิญชวนคุณครู สมัครร่วมงาน  การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์  และ คณิตศาสตร์  ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24 ) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

1656

สสวท.  เชิญชวนคุณครู สมัครร่วมงาน  การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์  และ คณิตศาสตร์  ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24 ) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
เปิดเผยว่า  สสวท. ร่วมกับ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24 ) “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 (Learning Innovation for 21st Century Skills)”
ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สสวท.  เชิญชวนคุณครู สมัครร่วมงาน  การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24 ) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
สสวท.  เชิญชวนคุณครู สมัครร่วมงาน  การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24 ) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 

เพื่อเป็นเวทีให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับชั้นได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ผลงานวิชาการรวมทั้งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการวิจัยด้านศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

 

รับสมัครครูและผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563 ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท สามารถร่วมฟังการบรรยายและเวิร์คชอปได้ทุกช่วงเวลา พร้อมรับวุฒิบัตรในทุกเวิร์คชอปที่เข้าร่วมพัฒนาความรู้ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่   http://wtr.ipst.ac.th

 

สสวท.  เชิญชวนคุณครู สมัครร่วมงาน  การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24 ) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
สสวท.  เชิญชวนคุณครู สมัครร่วมงาน  การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24 ) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

โดยกำหนดการมีดังนี้

 

ขอขอบคุณที่มา   สสวท.