สอบท้องถิ่น 2564 อยากสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 2564 ต้องอ่านอะไรบ้าง

10187
สอบท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น สอบท้องถิ่น 64-01
สอบท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น สอบท้องถิ่น 64-01

สอบท้องถิ่น 2564 อยากสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 2564 ต้องอ่านอะไรบ้าง

สวัสดีค่ะทุกท่านอาจมีหลายท่านสมัครสอบท้องถิ่นปี 2564 ไปแล้ววันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม จึงมีบทความสอบท้องถิ่น 2564 อยากสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 2564 ต้องเตรียมตัวอ่านอะไรบ้างมาฝากทุกๆท่านค่ะ ซึ่งการเตรียมตัว
ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เราไปเตรียมตัวดูหลักสูตรสอบท้องถิ่น 2564 วันสามารถได้บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น 2564
กันเลยค่ะ

สำหรับหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันที่จะนำมาใช้ในการสอบท้องถิ่นปี 2564 มีทั้งหมด ด้วยกัน 3 ภาพ รายละเอียดตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศหลักสูตรและ วิธีการสอบแข่งขัน ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในแนบท้ายประกาศจากภาพด้านล่าง เลยนะคะ โดยทั้ง 3 ภาคนั้นประกอบไปด้วย

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก มีคะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกเป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัยโดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามตำแหน่ง ซึ่งสามารถดูได้จากหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันตามแนบท้ายประกาศ

วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม 30 คะแนน เป็นการสอบความสามารถใน
การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างก็ได้

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เป็นการสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยากฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระเบียบงานสารบรรณการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

วิชาภาษาไทยคะแนนเต็ม 20 คะแนน เป็นการสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆหรือบทความและให้พิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆหรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม 20 คะแนน เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทางการอ่านการสรุปความการตีความหรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งภาคขคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัยโดยผู้สมัครสอบในตำแหน่งใดต้องสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นรายละเอียดตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคคคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติ
การทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ความสามารถประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติจริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย่างอื่นเป็นต้นรายละเอียดตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรและ
วิธีการสอบแข่งขัน

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่งภาคขก่อนแล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่งภาคขตามเกณฑ์ในข้อ 9 แล้วจะต้องยื่นหลักฐานเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคคต่อไป

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคควันเวลาสถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบภายหลังทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก

 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน_ปี_64-page-006
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน_ปี_64-page-006

 

 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน_ปี_64-page-007
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน_ปี_64-page-007

อ่านประกาศรับสมัครทั้งหมดคลิกที่นี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ประกาศผลสอบท้องถิ่น, ผลสอบท้องถิ่น, สอบครูท้องถิ่น64, สอบท้องถิ่น, สอบท้องถิ่น64,สอบท้องถิ่น อ่านอะไรบ้าง,หลักสูตรสอบท้องถื่น 64, เตรียมตัวสอบท้องถิ่น ปี 2564 ,อ่านสอบท้องถิ่น ปี 2564 , สอบภาค ก ท้องถิ่น 64, สอบภาค ข ท้องถิ่น 64 ,สอบภาค ค ท้องถิ่น 64