สอบท้องถิ่น 2566 เปิดสอบ ท้องถิ่น 2566 สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

505

สอบท้องถิ่น 2566 เปิดสอบ ท้องถิ่น 2566 สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

สอบท้องถิ่น 2566 เปิดสอบ ท้องถิ่น 2566 สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

advertisement

สอบท้องถิ่น 2566 เปิดสอบ ท้องถิ่น 2566 สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
สอบท้องถิ่น 2566 เปิดสอบ ท้องถิ่น 2566 สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 1409.6/ว 115 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งต่าง ๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี จำนวน 1 ชุด

ตามที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มีหนังสือสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จังหวัดรายงานตำแหน่งว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ให้ (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ว่าง และจังหวัดได้รายงานตำแหน่งว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ว่างแล้ว ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ. เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 1809.6/ว 115 เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง สอบท้องถิ่น 65 สมัครสอบท้องถิ่น เปิดสอบท้องถิ่น 2565 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี และตำแหน่งที่ว่าง รวม 26 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา มีตําแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัคร มีอะไรบ้าง คลิกที่นี่

1. ให้จังหวัดตรวจสอบตำแหน่งว่างที่ได้ รายงานการร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบมาแล้วตามเอกสารที่อ้างถึง ให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. อีกครั้ง โดยขอให้สรุปบัญชีการร้องขอเป็นไฟล์ excel มาทางอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นตำแหน่งว่างตามระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติด้วย

2.ให้จังหวัดจัดส่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่าง ๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง และยังไม่เคยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ขอใช้ บัญชีในตำแหน่งต่าง ๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ให้พิจารณาดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 1409.6/ว 115 เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565

advertisement

3. ให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคำร้องให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันและแจ้งให้ กจ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด แล้วแต่กรณี รอการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. เท่านั้น

4. ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคำร้องให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันตั้งงบประมาณรายจ่ายในรายการเงินเดือน เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ ร้องขอหรือส่งคำร้องให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สอบท้องถิ่น 2566 เปิดสอบ ท้องถิ่น 2566 สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สอบท้องถิ่น 2566 เปิดสอบ ท้องถิ่น 2566 สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น 2566 เปิดสอบ ท้องถิ่น 2566 สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
สอบท้องถิ่น 2566 เปิดสอบ ท้องถิ่น 2566 สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
สอบท้องถิ่น 2566 เปิดสอบ ท้องถิ่น 2566 สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
สอบท้องถิ่น2566 เปิดสอบ ท้องถิ่น 2566 สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
สอบท้องถิ่น 2566 เปิดสอบ ท้องถิ่น 2566 สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
สอบท้องถิ่น2566 เปิดสอบ ท้องถิ่น 2566 สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอสารไฟล์ PDF คลิกที่นี่

advertisement

ขอบคุณข้อมูลจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องราวที่น่าสนใจ สอบท้องถิ่น 65 ท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบปี 2565 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี และตำแหน่งที่ว่าง รวม 24 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา

สอบท้องถิ่น 65 สอบท้องถิ่น 2565 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี และตำแหน่งที่ว่าง รวม 24 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา เปิดสอบท้องถิ่น เพิ่มเติม สอบท้องถิ่น 65 วันไหน เมื่อไหร่ เช็กได้ที่นี่