สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 กำหนดวันแล้ว วันที่ 5 มีนาคม 2564 นี้

5370
สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 กำหนดวันแล้ว วันที่ 5 มีนาคม 2564 นี้
สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 กำหนดวันแล้ว วันที่ 5 มีนาคม 2564 นี้

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 กำหนดวันแล้ว วันที่ 5 มีนาคม 2564 นี้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ มีหนังสือ เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

เข้าสู่เว็บไซต์สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง

ตามที่ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวงเฉพาะ ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ไปก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) นั้น

บัดนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ระดับจังหวัด (สบค.) ส่วนใหญ่ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวและประกาศให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้แล้ว

 

สำนักงานแม่กองธรรม สนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงประกาศให้จัดการสอบธรรมสนามหลวงเฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ส่วนวิธีปฏิบัติในการสอบนั้นให้ถือปฏิบัติตามประกาศสนามหลวงแผนกธรรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยอนุโลม

อนึ่ง นักเรียนในสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนกศน. นั้นให้เข้าสอบพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 กำหนดวันแล้ว วันที่ 5 มีนาคม 2564 นี้
สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 กำหนดวันแล้ว วันที่ 5 มีนาคม 2564 นี้

เข้าสู่เว็บไซต์สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง


ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 กำหนดวันแล้ว วันที่ 5 มีนาคม 2564 นี้ จาก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง