สอบผอ. รองผอ.รร. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

4933
สอบผอ. รองผอ.รร. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
สอบผอ. รองผอ.รร. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

สอบผอ. รองผอ.รร. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอบผอ. รองผอ.รร.  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัตเลือกบุคคลเพื่อบรรและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.. แบบรายงานรายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอบผอ. รองผอ.รร. ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งรายละเอียด
การดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ต่อมา ก.ค.ศ. ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ความแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบแล้ว

สอบผอ. รองผอ.รร.  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงส่งรายละเอียดการดำเนินการตังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ เมื่อมีการดำเนินการคัดเลือก ให้จัดส่งประกาศรับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการตัดเลือก ทุกครั้งที่มีการประกาศ
พร้อมแบบรายงานรายชื่อผู้ประสานงานการคัตเลือก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง E-mail : [email protected]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

สอบบรรจุ ผอ. รองผอ.รร. สังกัด สพฐ.
สอบบรรจุ ผอ. รองผอ.รร. สังกัด สพฐ.
สอบบรรจุ ผอ. รองผอ.รร. สังกัด สพฐ.
สอบบรรจุ ผอ. รองผอ.รร. สังกัด สพฐ.
สอบบรรจุ ผอ. รองผอ.รร. สังกัด สพฐ.
สอบบรรจุ ผอ. รองผอ.รร. สังกัด สพฐ.

รายละเอียด

>>> ว 1592-แจ้ง ศธจ

>>> 1593-แจ้ง สศศ

>>> ว 1594-แจ้ง สพท

>>> แบบรายงานรายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือก

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สอบผอ. รองผอ.รร. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ