สอศ. หารือร่วม ก.ค.ศ.  เพื่อกำหนดเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล ต่างๆที่เหมาะสม เช่น เรื่องการสรรหา ครูผู้ช่วย 

2170

สอศ. หารือร่วม ก.ค.ศ.  เพื่อกำหนดเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล ต่างๆที่เหมาะสม เช่น เรื่องการสรรหา ครูผู้ช่วย

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการที่ สอศ. หารือร่วม ก.ค.ศ.  เพื่อกำหนดเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล ต่างๆที่เหมาะสม โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้มีการประชุมถึงการบริหารงานบุคคล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยมีผู้บริหาร ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

สอศ. ก.ค.ศ.  การบริหารงานบุคคล ครูผู้ช่วย
สอศ. หารือร่วม ก.ค.ศ.  เพื่อกำหนดเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล ต่างๆที่เหมาะสม เช่น เรื่องการสรรหา ครูผู้ช่วย 

โดยนายอัมพร กล่าวว่า การประชุมร่วมกันระหว่าง สอศ.กับ ก.ค.ศ.ในวันนี้ สืบเนื่องจากที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีนโยบายให้องค์กรภายในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการ และเนื่องจาก สอศ.เป็นหน่วยจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่เรียนจบแล้วมีงานทำ ส่วน ก.ค.ศ. มีหน้าที่ออกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้มาซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ดังนั้น ถ้าจะให้ ก.ค.ศ.เป็นหน่วยงานออกหลักเกณฑ์เพื่อหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ให้กับวิทยาลัยต่างๆเพื่อมาผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ ก.ค.ศ.จึงต้องหารือถึงหลักเกณฑ์ต่างๆและแนวทางปฏิบัติของ สอศ.ในการสรรหาครู และการกำหนดกรอบอัตรากำลังครู และการพัฒนาครู การขอมีวิทยะฐานะ
รวมถึงการย้ายต่างๆ ว่าเอื้อต่อการส่งเสริมให้ครูมีคุณภาพมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ หรือยังมีอุปสรรค์อะไรอยู่ หากส่วนไหนยังเป็นปัญหาอุปสรรค์ ก.ค.ศ.ก็พร้อมจะรับเงื่อนไขและข้อเสนอ และความต้องการของ สอศ. ไปกำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้สอดคล้องกับความต้องการ

 

โดยในการประชุมวันนี้ สอศ.ได้เสนอในที่ประชุม 9 ประเด็นย่อย และ 6 ประเด็นหลัก เช่น เรื่องการสรรหาครูผู้ช่วยด้วยวิธีแข่งขัน วิธีการคัดเลือก เรื่องการขอยกเว้นไม่มีใบประกอบวิชาชีพของครูอาชีวะ ในสาขาขาดแคลน รวมถึงเกณฑ์การสรรหา รอง ผอ.วิทยาลัย เกณฑ์อัตรากำลังครู เกณฑ์อัตรากำลังผู้บริหาร รวมไปถึงอัตรากำลังข้าราชการ ที่เป็น ผศ.,รศ. และ ศ. ที่จะไปทำงานใน 23 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งในวันนี้ก็ได้หารือกันและได้ข้อสรุปในทุกประเด็นแล้ว

 

ทางด้าน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขา กอศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ 2 ระยะ โดยระนะสั้น ซึ่งเป็นระยะเร่งด่วน จะแก้ไขปัญหาเรื่องการขอยกเว้นใบประกอบวิชาชีพของครูอาชีวะในสาขาขาดแคลน ในปีการศึกษา 2563 นี้  ซึ่งที่ผ่านมา สอศ.ประกาศรับสมัครครูอาชีวะ 2,000 กว่าอัตรา แต่เลื่อนการสอบออกไปเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
แต่หลังจากนี้ สอศ.จะใช้เกณฑ์ที่หารือกับ ก.ค.ศ.ในวันนี้มาดำเนินการ ส่วนสาขาขาดแคลนซึ่งเดิม สอศ.กำหนดไว้ 98 สาขา แต่ในที่ประชุมได้ให้ สอศ.ไปทบทวนว่ามีสาขาอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกบ้าง เนื่องจากปี 2563 สอศ.มีการปรับหลักสูตร จึงมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้น เช่น สาขาอากาศยาน สาขาระบบราง สาขาการแพทย์  ดังนั้น สอศ.จะไปวิเคราะห์ว่ามีสาขาขาดแคลนใดเพิ่มขึ้นอีก เพื่อทำเรื่องขอนุญาต ก.ค.ศ.ในการขอยกเว้นหลักเกณฑ์ เพื่อให้ได้คนมาตรงกับสาขาที่ สอศ.จะจัดการศึกษาต่อไป

 

ขอขอบคุณที่มา  อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา