Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

‘สอศ.’ เล็งเปิดหลักสูตร ’ปวอ.’ รับ ป.6 เรียนเตรียมอาชีวะ เริ่มรุ่นแรกปี’60 จบแล้วทำงานได้ทันที

Advertisement

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมอาชีวศึกษา (ปวอ.) โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ด้านวิชาชีพเทียบเท่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับผู้จบประถมศึกษาปีที่6 เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นเวลา 3 ปี จบแล้วได้รับวุฒิ ปวอ. สามารถเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกอบอาชีพในสถานประกอบการณ์ได้

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า โครงสร้างของหลักสูตร ปวอ. จะมีความยืดหยุ่น ทั้งด้านสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียนและเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ได้ กรอบโครงสร้างของหลักสูตรจะเทียบได้กับหลักสูตรระดับม.ต้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ เรียน 3,600 ชั่วโมง รวม 81 หน่วยกิต ต่อปี โดยเร็ว ๆ นี้จะเสนอให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้สพฐ. รับรองหลักสูตร และให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวุฒิ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับ1 เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน ตามลำดับ ทั้งนี้ตนตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดสอนหลักสูตรปวอ.ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์

Advertisement

You might also like