Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สั่งสร้างเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่

Advertisement

รมว.ศธ.แนะควรยึดหลักความจริงตามคุณสมบัติแม่พิมพ์/เน้นจิตวิญญาณความเป็นครู

เลื่อนเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู หรือ ว.7 ออกไปไม่มีกำหนด “รมว.ศธ.”
สั่งสร้างเกณฑ์ใหม่เหลือเกณฑ์เดียว แต่ใช้วิธีแบ่งกลุ่มครูตามคุณสมบัติ
ที่สำคัญคนที่ได้เลื่อนวิทยฐานะต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เมื่อเร็วๆ ว่า
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลื่อนการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน หรือ (Performance Agreement : PA) ว.7/2558 ออกไปก่อน ตามที่
นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.)
ในฐานะประธานคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์วิทยฐานะครูใหม่เสนอ
และที่ประชุมได้มอบให้ปลัด
ศธ.ไปออกแบบวิธีการประเมินครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่โดยยึด 3
แนวทาง คือ 1.ครูต้องไม่เบียดบังเวลาสอนเด็กนักเรียน
2.ให้มีมาตรฐานทางวิชาการและมาตรฐานทางจิตวิญญาณความเป็นครู และ
3.กลุ่มเป้าหมายครูแต่ละลักษณะของทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สอนเก่ง
แต่อยู่ต่างจังหวัด ไม่จบปริญญาโท ไม่มีความรู้เรื่องวิจัย
ไม่เก่งภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ทำผลงานทางวิชาการเก่ง
และกลุ่มที่เป็นนักปฏิบัติ แต่สอนไม่เก่ง เขียนไม่เก่ง อยู่ตามชนบทชายขอบ
แต่ทำให้เด็กได้รับรางวัลจำนวนมาก ซึ่งอาจมีวิธีการประเมินที่เหมือนกัน
แตกต่างกันได้

“จากนี้คณะทำงานฯ จะต้องไปศึกษาภาพรวมการประเมินทั้งหมด
เพื่อหลอมรวมการประเมินวิทยฐานะครูให้เหลือเพียงรูปแบบเดียว
ไม่ใช่ประเมินนู่นประเมินนี่เยอะไปหมด ส่วนจะยกเลิกการประเมินวิทยฐานะอื่นๆ
หรือไม่ ผมยังไม่สามารถตอบได้เวลานี้ ขอเวลาศึกษาให้แน่ชัดก่อน
โดยให้เวลาคณะทำงานไปดำเนินให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน
และนำกลับมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา” รมว.ศธ.กล่าว.

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ Thursday, September 24, 2015 – 00:00

You might also like