Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สั่งให้ข้าราชการสตรีเข้าเวรกลางคืน … เลือกปฏิบัติหรือไม่ ?”

Advertisement

คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังฉบับนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐได้จัดให้เจ้าหน้าที่หญิง อยู่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์อาคารสถานที่ราชการและทรัพย์สินของทางราชการในเวลากลางคืน ทําให้เกิด ความเดือดร้อนแก่เจ้าหน้าที่หญิง

เพิ่มเพื่อน

ข้อเท็จจริง คือ กรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ และรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับการใช้บริการรถสาธารณะทุกประเภท รับแจ้งอุบัติเหตุ ให้บริการข้อมูล การบริการขนส่งโดยรถโดยสารสาธารณะ และข้อมูลการเดินทาง ตลอดจนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน และได้แจ้งให้ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะประจําจังหวัดขึ้น และให้จัดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย์ฯ (สายด่วน 1584) นอกเวลาราชการในวันทํางานปกติวันละ 2 คน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึง 8.30 น. ของวันรุ่งขึ้น และในวันหยุดราชการให้จัดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานวันละสองผลัด ผลัดละ 2 คน ผลัดแรกตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ผลัดหลังตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึง 8.30 น. ของวันรุ่งขึ้น

Advertisement

ผู้ถูกฟ้องคดี (ขนส่งจังหวัด) จึงได้ออกคําสั่งให้ข้าราชการอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการสํานักงาน ขนส่งจังหวัดและปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ แบ่งเป็นผลัดละ 2 คน โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการสตรีอยู่เวร ในวันที่ 6 และวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เวลา 16.30 น. ถึง 8.30 น. ของวันรุ่งขึ้น

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า สํานักงานขนส่งจังหวัดตั้งอยู่นอกเมืองและเปลี่ยวห่างไกลชุมชน มีป่ารกครื้มรอบด้าน ไม่ปลอดภัย เป็นการบั่นทอนสุขภาพจิตและอาจเกิดอันตรายได้ อีกทั้ง การจัดให้ข้าราชการชายอยู่เวรกลางวันและ ข้าราชการหญิงอยู่เวรกลางคืนเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ทําให้ผู้หญิงเสียสิทธิที่ควรจะได้รับ จึงขอให้ศาล มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการจัดเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสุภาพสตรี ปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืน

คําสั่งที่จัดให้ผู้ฟ้องคดีอยู่เวรรักษาการณ์ประจําสํานักงานขนส่งจังหวัด และปฏิบัติหน้าที่ประจํา ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะดังกล่าว ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การจัดให้ผู้ฟ้องคดีและข้าราชการสตรีอยู่เวรเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจําศูนย์ฯ เป็นนโยบายของกรมการขนส่งทางบกที่ต้องการให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ประจําจังหวัดขึ้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะข้าราชการพลเรือนสามัญมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่ง ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง ตามมาตรา 88 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

Advertisement

เมื่อสํานักงานขนส่งจังหวัดมีข้าราชการชายจํานวน 11 คน เป็นผู้ตรวจเวร 3 คน มีข้าราชการสตรี จํานวน 15 คน โดยเป็นผู้ตรวจเวร 1 คน จึงถือเป็นข้อจํากัดที่ต้องจัดให้มีข้าราชการสตรีปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางคืน และเมื่อได้ดําเนินการเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับข้าราชการสตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาดังกล่าว โดยจัดให้มี ยามรักษาการณ์เฝ้าสํานักงาน และตํารวจสายตรวจ จัดให้มีเหล็กดัดติดบานหน้าต่าง มีโทรศัพท์ในห้องเวรที่มี ความมั่นคงแน่นหนา และได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนระหว่างอาคารสํานักงาน และได้จัดห้องให้อยู่เป็น สัดส่วน

การออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่สตรีต้องอยู่เวรในเวลากลางคืนจึงเป็นการดําเนินการเพื่อให้เกิดผลดี ต่อการดําเนินการตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้ใช้บริการและ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่องานและทรัพย์สินของทางราชการ

และเป็นการใช้ดุลพินิจกําหนดหน้าที่ ของข้าราชการ โดยเสมอภาค มิได้กําหนดมอบหมายในทางที่จะเกิดภาระแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ และเป็นไป เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยแท้ จึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นการสร้างภาระ
แก่ผู้ฟ้องคดีและข้าราชการหรือลูกจ้างสตรีเกินสมควร

ทั้งการมอบหมายหน้าที่ให้เข้าเวรรักษาการณ์เวลาใด ไม่ใช่เรื่องสิทธิ ของข้าราชการ และภัยอันตรายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็นเพียงความคาดหมายล่วงหน้า ดังนั้น คําสั่งให้ข้าราชการอยู่เวรดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 421/2557)

คดีนี้เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของ ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรมิใช่เป็นเรื่องสิทธิของข้าราชการ แต่เป็นเรื่องหน้าที่ในราชการที่ข้าราชการต้องปฏิบัติอย่างเสมอภาค ทั้งข้าราชการชายหรือข้าราชการหญิง ดังนั้น หากผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งราชการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ ความจําเป็น ย่อมไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม..ครับ !

ขอบคุณที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557

You might also like