วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รวม 62 ตอน เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รวม 62 ตอน เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

Advertisement

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รวม 62 ตอน เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงของเชิญชวนกันร่วมเผยแพร่ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รวม 62 ตอน ค่ะ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่1 พลังแผ่นดิน
https://youtu.be/A3Z1jSB9V-4
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่2 จากน้ำพระราชหฤทัย กลายเป็นสายฝนหลวงสู่แผ่นดิน
https://youtu.be/amnzD2SKxzc
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่3 การเสด็จพระราชสมภพ
https://youtu.be/cGrjzMe9RPQ
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่4 การศึกษาเมื่อทรงเยาว์วัย
https://youtu.be/K8mIwu_PpU0
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่5 ครอบครัวอันแสนอบอุ่น
https://youtu.be/JULEz6AWLyQ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่6 แสงสว่างแห่งพระอัจฉริยภาพ
https://youtu.be/Zec-rw2zDGM
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่7 การเสด็จทรงแก้ปัญหาประชาชน
https://youtu.be/W-ChGwHJCZI
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่8 ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร
https://youtu.be/bu4sD9ilsws
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่9 พระอัจฉริยภาพอันลึกซึ้ง
https://youtu.be/HsKc0WW8FDY
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่10 ฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างพสกนิกรเสมอ
https://youtu.be/EarhobbS2is

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่11 พระราชทานทุนการศึกษา
https://youtu.be/Yq3ttB3C2Hc
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่12 พระราชทานปริญญาบัตร
https://youtu.be/6AHc4tUCjLc
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่13 สายธารพระเมตตาสู่พื้นที่ห่างไกล
https://youtu.be/LBr-MQzqdnA
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่14 พระราชหฤทัยความเป็นครู
https://youtu.be/wPPGr1Tp_ZY
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่15 พระเมตตาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
https://youtu.be/J12bc_K0_E0

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่16 ทรงดูแลราษฎรประดุจลูกในอุทร
https://youtu.be/VwQ4JA7Bwno
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่17 สองพระหัตถ์เพื่อราษฎร
https://youtu.be/5mB7e3-X9lo
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่18 สายธารพระเมตตาประจักษ์แก่สายตานานาชาติ
https://youtu.be/69hBxx2qbr0
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่19 อัครศาสนูปภัมภก
https://youtu.be/FVnOtmSlLiY
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่20 ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
https://youtu.be/uFcAs3AYV0k

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่21 พระบรมราชูปถัมภ์ต่อทุกศาสนา
https://youtu.be/hTSHdS-QbNc
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่22 พระก่อเกื้อรังสรรค์มรดกไทย
https://youtu.be/8jl2Et1I9Jg
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่23 พระก่อเกื้อรักษามรดกไทย
https://youtu.be/u63vj-FUDmg
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่24 บทเพลงพระราชนิพนธ์สายธารแห่งความผูกพัน
https://youtu.be/Kg6LdkuT_dU
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่25 พระปรีชาญาณเชิงช่าง
https://youtu.be/m3vWpvSRHnE

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่26 พระมหากษัตริย์นักกีฬา
https://youtu.be/YWiLNWH1fAM
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่27 พระอัจฉริยภาพด้านภาษา
https://youtu.be/_Qr2IlbKJIg
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่28 พระมหากษัตริย์กษัตริย์ นักการเกษตร
https://youtu.be/oeya9K55ROQ
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่29 สวนจิตรลดา แปลงนาเพื่อประชาชน
https://youtu.be/E6O0iXaz9HE
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่30 โคนม มรดกจากพระองค์
https://youtu.be/DWkoAzGJs6o

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่31 เกษตรทฤษฎีใหม่
https://youtu.be/j5HJd45o0fQ
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่32 ปลูกป่าในใจคน
https://youtu.be/nsHZq71WIos
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่33 ทรงฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
https://youtu.be/dZ9EoW8_lmU
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่34 ปลูกไม้ 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับป่าไม้
https://youtu.be/f25Zpu-ngjo
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่35 ทรงฟื้นฟูป่าให้ฟื้นชีวิต
https://youtu.be/TfUI1LOw2Rk

Advertisement

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่36 ป่าชายเลนในพระราชดำริ
https://youtu.be/M7SMVHjCLy4
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่37 หญ้าแฝกจากพระราชดำริ
https://youtu.be/913sMao2xz8
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่38 พืชพรรณของแผ่นดิน
https://youtu.be/QOuPbDvX6LA
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่39 พระปรีชาญานด้านความมั่นคงทางอาหาร
https://youtu.be/J3l8jph01Ag
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่40 พระองค์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งธรรมชาติ
https://youtu.be/kgzvycpXc6I

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่41 ทรงหล่อเลี้ยงสายนทีบนที่สูง
https://youtu.be/kEoDk66GcnI
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่42 ทรงพัฒนาสายนทีหล่อเลี้ยงพื้นที่อีสาน
https://youtu.be/zbp7rTE9mfE
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่43 สายนที 4 น้ำ 3 รส จากน้ำพระราชหฤทัย
https://youtu.be/EsCGWgGeePE
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่44 ทรงบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา
https://youtu.be/gQig0u4qqpI
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่45 “ธรรมชาติแก้ธรรมชาติ” หลักการอันชาญฉลาดในการบำบัดน้ำเสีย
https://youtu.be/XLD0E1Gpsoc

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่46 พระปรีชาญาณด้านดิน
https://youtu.be/lxH8AQc7TKc
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่47 พระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหาดิน
https://youtu.be/ekQ46dRJS3U
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่48 ศูนย์รวมใจของปวงชน
https://youtu.be/pzkkpl_iBDY
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่49 พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
https://youtu.be/3AEpHC8xrkQ
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่50 พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
https://youtu.be/o7kDRkPvk_w

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9ตอนที่51 น้ำพระราชหฤทัยแผ่ไพศาลสู่เลโซโธ
https://youtu.be/_-K34q9gmdw
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่52 น้ำพระราชหฤทัยแผ่ไพศาลสู่นานามิตรประเทศ
https://youtu.be/7M3l7VC_BgM
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่53 ทรงสานสายสัมพันธ์อันแผ่ไพศาล
https://youtu.be/eYEs42xHtF4
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่54 รอยทางที่พระองค์ทรงพลิกฟื้น
https://youtu.be/ZMI8oVbBgrM
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่55 พระอัจฉริยภาพด้านการคมนาคมกรุงเทพมหานคร
https://youtu.be/5jUgXHJHivM

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่56 พระปรีชาญาณด้านพลังงาน
https://youtu.be/ib5G5vopjmk
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่57 กังหันลมพระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน
https://youtu.be/TDh5ME2-8PA
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่58 แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของมวลมนุษยชาติ
https://youtu.be/hVdmDvguy0U
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่59 เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา
https://youtu.be/JSl-q6gyE1E
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่60 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
https://youtu.be/PW81kEF7ouI

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่61 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
https://youtu.be/0WUT3pqx-h0
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 ตอนที่62 อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์โลก
https://www.youtube.com/watch?v=hY8jjLpSHjc

ลิ้งค์สำหรับใช้โหลดสารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 จาก Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/10EbAeY_EtOPywaBpWwGOMe38biWgMd05?usp=sharing

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แผนเผชิญเหตุ ความปลอดภัยสถานศึกษา แผนเผชิญเหตุในโรงเรียน โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments