สารวันเด็กแห่งชาติ สารนายกรัฐมนตรี สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

2630

สารวันเด็กแห่งชาติ สารนายกรัฐมนตรี สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  เนื่องใน  วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  ทีสิ่งดีๆมานำเสนอครับ  สารวันเด็กแห่งชาติ สารนายกรัฐมนตรี สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓  มาฝากครับ ดังนี้

 

เด็กและเยาวชนจัดเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ   และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัย อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถและการเรียนรู้องค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ทางกาย จิตใจ และ สติปัญญา เพื่อให้เด็กทุกคนเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีหลักคิดที่ถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองต่อการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่๒๑และอย่างร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความสุข

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้มอบคำขวัญ ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะพลเมืองของชาติ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดย
จะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์  กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกยุคใหม่ รวมทั้งร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรักความสามัคคี โดยการน้อมนำแนวทางอุทิศตนเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อส่วนรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ ที่จะส่งเสริมให้สังคมและปรเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดี มายังเด็กและเยาวชนไทยทุกคน และขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน จงประสบแด่ความสุข ความเจริญมีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป

 

สารวันเด็กแห่งชาติ สารนายกรัฐมนตรี สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  เนื่องใน  วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
สารวันเด็กแห่งชาติ สารนายกรัฐมนตรี สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

 

ขอขอบคุณที่มา   ศธ. 360 องศา