สาร วันต่อต้านยาเสพติดโลก จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖๓

2668
สาร วันต่อต้านยาเสพติดโลก จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สาร วันต่อต้านยาเสพติดโลก จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สาร วันต่อต้านยาเสพติดโลก จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖๓

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กําหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการเข้าร่วม กับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงเป็นปัญหาสําคัญของประเทศชาติ ส่งผลกระทบ ต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของสังคมในวงกว้าง และยังส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม อันเกี่ยวเนื่อง มาจากยาเสพติด ซึ่งแนวคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย การสกัดกั้นยาเสพติด การป้องกัน ประชาชนทุกภาคส่วนให้ปฏิเสธยาเสพติด และการแก้ไขช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ให้กลับมาเป็นคนดี เพื่อนําไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ “สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด” การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ประสบผลสําเร็จนั้น จะดําเนินการโดยอาศัยกลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยาก ประชาชนทุกคน ในประเทศจะดี จึงถือเป็นกําลังสําคัญที่จะทําให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดหมดสิ้นไป ดังนั้น การดําเนินกิจกรรม จึงเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อจุดกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัว โดยการสร้าง
การรับรู้สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างพื้นที่ปลอดภัย ป้องกันคนหน้าใหม่ ไม่ให้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกันยาเสพติด (SAVE ZONE NO NEW FACE) โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา ที่กําลังเติบโต
เป็นกําลังสําคัญเพื่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความห่วงใยและมีความมุ่งหวัง
อย่างยิ่ง ที่จะเป็นนักเรียน นักศึกษาทุกคน เติบโตเป็นคนดี สามารถดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมมีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือเพื่อนที่หลงผีๆ สอดส่อง เฝ้าระวัง ไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาด ในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคนใต้ ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ผมขอขอบคุณและชื่นชม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคน ที่ได้ร่วมกัน ดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง

โดยเฉพาะคุณครูผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคล สําคัญและใกล้ชิด ที่จะต้องกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักเพื่อปรับกรอบความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม สร้างพลังแห่งการคิดบวก ที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง มีเป้าหมายชีวิต ที่ชัดเจน ทําให้เกิดแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระเบียบวินัย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐาน ในการก้าวไปสู่ความสําเร็จในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ต่อไป และสําหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปี ๒๕๖๓ นี้ กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลุกกระแส สร้างการ รับรู้ในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คําขวัญที่ท้าหนตคือ “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติตโลก

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพียบพร้อมด้วยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปัญญา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ พัฒนาประเทศไทยให้ปลอดยาเสพติด ตลอดไป

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ