สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2558

1092

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้


1 ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

วุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพ. รับรอง

2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ กพ.รับรอง

3 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

วุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพ. รับรองวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร


ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส อาคารใบไม้สีทอง ศาลากลางหลังเก่า ตั้งแต่วันที่ 20 –
26 พฤษภาคม 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียด : ดาวน์โหลด