Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ และชุดฝึกทักษะนักเรียน

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ และชุดฝึกทักษะนักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1. แจ้งการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. ศธ 04006/ว1567 ลว. 29 ส.ค. 59 (สพป.)
4. ศธ 04006/ว1567 ลว. 29 ส.ค. 59 (สพม.)

 

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 ส.ค.2559

 

Advertisement

You might also like