สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1932
สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป ขอบคุณค่ะ

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป โดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

อาศัยอํานาจตามมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก การปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนําผลการประเมินไปใช้เป็น ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

(1) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ
(2) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (3) การให้รางวัลจูงใจ
(4) การให้ออกจากราชการ
(5) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดําเนินการปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน
5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 3 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน

 

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
https://otepc.go.th/th/otepc07/news-otepc07/item/3431-2021-07-16-07-28-35.html

แบบสอบถามความคิดเห็น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQe8uKY90XRJ_U4hpXT5fgyXJ3Y866XYr56FzNWg58Gz4ahA/viewform

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สำนักงาน ก.ค.ศ.