สำนักงาน ก.ค.ศ. ข้าราชการพลเรือนสามัญ รับสมัครบุคคล ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

398

สำนักงาน ก.ค.ศ. ข้าราชการพลเรือนสามัญ รับสมัครบุคคล ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ข้าราชการพลเรือนสามัญ รับสมัครบุคคล ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ข้าราชการพลเรือนสามัญ รับสมัครบุคคล ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานก.ค.ศ. ข้าราชการพลเรือนสามัญรับสมัครบุคคล ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ตามประกาศลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดน้ําหนักคะแนนแต่ละองค์ประกอบที่ใช้ใน การพิจารณาประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าง จํานวน ๑ ตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณ์เหมาะสมกับตําแหน่ง ที่จะแต่งตั้ง สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑ ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) ตําแหน่งเลขที่ ๑๒๕ สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๑ อัตรา

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

๓. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล
๓.๑. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓.๒ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
๓.๒.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ ๓.๒.๒ ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้
(๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ
(๒) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี อ่านต่อที่นี่ค่ะ

ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนระดับเชี่ยวชาญ

ใบสมัครข้าราชการพลเรือนระดับเชี่ยวชาญ

ขอบคุณที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565