วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกวิทยฐานะครูสำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว22/2564)

สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว22/2564)

Advertisement

 

สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว22/2564)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๔ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก็
และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และการประเมินคำขอ
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รวม ๓ ด้าน โดยในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน และการประเมิน
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้ดำเนินการตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กำหนดให้นำเสนอข้อมูลในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ หรือไฟล์ดิจิทัล หรือเอกสารหลักฐาน แล้วแต่กรณี นั้น
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. กำหนดตัวชี้วัดการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ตัวชี้วัดการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒
และด้านที่ ๓ และแบบประเมินฯ ทั้ง ๓ ด้าน รวมทั้งรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๔ ซึ่งประกอบด้วย
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ฯลฯ ดังปรากฎใน
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก QR code ที่ปรากฎท้ายหนังสือฉบับนี้

๒. กำหนดให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางนตามข้อตกลง ทำหน้าที่เป็น
คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพฯ (ด้านที่ ๓ หรือด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๑) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ หรือ ๖ แล้วแต่กรณี ดำเนินการประเมินเมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์
จะยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่อ้างถึง ๑ – ๔ และขอนำผล
การพัฒนาคุณภาพฯ (ด้านที่ ๓ หรือด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๑ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ หรือ ๖
แล้วแต่กรณี มารายงานรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามที่กำหนดไว้ในช่วงเปลี่ยนผ่านของหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ที่อ้างถึง ๑ – ๔

สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว22/2564)

 

สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว22/2564)

ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

ดาว์นโหลดไฟล์ PDF….

ว22/2564

1.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9/2564

2.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว10/2564

3.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว11/2564

4.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (สพฐ.)

5.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (กศน.)

Advertisement

6.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (สช.)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://otepc.go.th/th/content_page/item/3486-22-2564.html

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments