วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้มีการดําเนินการประเมินข้าราชการ พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของสํานักงาน ก.ค.ศ. ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภททั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประกาศ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดแระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการ พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัคร ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ตําแหน่งเลขที่ ๓๐๗ กลุ่มวินัยและนิติการ สํานักงาน ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ภารกิจระบบตําแหน่งและวิทยฐานะที่ ๑ สํานักงาน ก.ค.ศ.

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือดํารง ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ สําหรับการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งให้นับถึงวันปิดรับสมัคร
๒.๓ มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ ของบุคคล ในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้ อ่านต่อที่นี่ค่ะ

Advertisement

ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนระดับระดับอาวุโส

ใบสมัครข้าราชการพลเรือนระดับระดับอาวุโส

ขอบคุณที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments