วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ.  รับสมัครบุคคล ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน ก.ค.ศ.  รับสมัครบุคคล ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน ก.ค.ศ.  รับสมัครบุคคล ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ตามประกาศลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดน้ําหนักคะแนนแต่ละองค์ประกอบที่ใช้ใน การพิจารณาประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าง จํานวน ๑ ตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณ์เหมาะสมกับตําแหน่ง ที่จะแต่งตั้ง สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑ ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) ตําแหน่งเลขที่ ๑๒๕ สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๑ อัตรา

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

Advertisement

๓. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล
๓.๑. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓.๒ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
๓.๒.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ ๓.๒.๒ ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังนี้
(๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ
(๒) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี อ่านต่อที่นี่ค่ะ

ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนระดับเชี่ยวชาญ

ใบสมัครข้าราชการพลเรือนระดับเชี่ยวชาญ

ขอบคุณที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments