สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

1127
สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับฟังความคิดเห็นมีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้สำหรับจัดทำ ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของข้าราชการครูฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูฯ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

การสำรวจความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วย ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนที่มีต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้สำหรับจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ต้องนำไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายความถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

แบบสอบถามความคิดเห็นนี้ มี 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น

ลิงก์แบบรับฟังความคิดเห็น >> https://bit.ly/3cZvRxY

สแกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดและกรอกแบบรับฟังความคิดเห็น

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำแบบรับฟังความคิดเห็น >>> https://otepc.go.th/th/content_page/item/3290-2021-02-10-04-44-22.html?preview=1

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำแบบรับฟังความคิดเห็น
1. (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาhttp://bit.ly/3aubWVa
2. คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม http://bit.ly/3jjFzMW

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก  สำนักงาน ก.ค.ศ.