วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันสำนักงาน ก.พ. กำหนดวันสอบ เวลาสอบ สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ Paper and Pencil 20 พฤศจิกายน 2565 

สำนักงาน ก.พ. กำหนดวันสอบ เวลาสอบ สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ Paper and Pencil 20 พฤศจิกายน 2565 

Advertisement

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2565

สำนักงาน ก.พ. กำหนดวันสอบ เวลาสอบ สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ Paper and Pencil 20 พฤศจิกายน 2565 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 ของประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๕ สํานักงาน ก.พ. จึงประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๕ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียด กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ คลิกที่นี่ค่ะ

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ หลักสูตรและวิธีการสอบ ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบและวิธีการสอบ อย่างเคร่งครัด
๒. ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ที่ไม่ขัดกับระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ โดยเคร่งครัด
๒.๒ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ๒.๓ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ

Advertisement

สำนักงาน ก.พ. กำหนดวันสอบ เวลาสอบ สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ Paper and Pencil 20 พฤศจิกายน 2565 

๒.๔ ต้องนําบัตรประจําตัวสอบซึ่งพิมพ์จากทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ที่มี การอัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑X ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐-๑๐๐ KB) ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๕ ของประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๕ ข้างต้น ไปแสดงควบคู่กับ บัตรแสดงตน ประกอบด้วย บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัว ทหารกองประจําการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง เพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้สําเนาบัตรหรือสําเนาเอกสารเพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ หากไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรอง รายการบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน หากไม่มีบัตรประจําตัวสอบและบัตรแสดงตนข้างต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ กําหนดการสอบ ก.พ. 65 กำหนดการดำเนินการสอบของ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565 เช็กที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments