วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกมุมหางานสำนักงาน ก.พ. กำหนดวันสอบความรู้ทั่วไป 23 ม.ค.65 และ 20 ก.พ.65

สำนักงาน ก.พ. กำหนดวันสอบความรู้ทั่วไป 23 ม.ค.65 และ 20 ก.พ.65

Advertisement

สำนักงาน ก.พ. กำหนดวันสอบความรู้ทั่วไป 23 ม.ค.65 และ 20 ก.พ.65

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายใน
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒. ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
ที่ http://job2.ocsc.go.th

Advertisement

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่(๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

สำนักงาน ก.พ. กำหนดวันสอบความรู้ทั่วไป 23 ม.ค.65 และ 20 ก.พ.65

สำนักงาน ก.พ. กำหนดวันสอบความรู้ทั่วไป 23 ม.ค.65 และ 20 ก.พ.65ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://job2.ocsc.go.th

 

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments