สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก แบบ Paper & Pencil ประจำปี 2564

2590
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก แบบ Paper & Pencil ประจำปี 2564
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก แบบ Paper & Pencil ประจำปี 2564

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก แบบ Paper & Pencil ประจำปี 2564

สวัสดีครับ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขอแนะนำขั้นตอนการสมัครสอบ ภาค ก ของ สำนักงาน ก.พ. ซึ่งได้เปิดรับสมัครสอบภาค ก แบบ Paper & Pencil ประจำปี 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ ระหว่างวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก แบบ Paper & Pencil ประจำปี 2564
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก แบบ Paper & Pencil ประจำปี 2564

คำแนะนำ ขั้นตอนการสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (สอบแบบ Paper & Pencil)

เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านคำแนะนำการสมัครสอบโดยละเอียด และปฏิบัติตามที่ได้แนะนำไว้ทุกขั้นตอน

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job2ocsc.go.th เพื่อให้ข้อมูลการสมัครสอบมีความถูกต้องครบถ้วน ขอให้สมัครสอบผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ และสมัครสอบโดยใช้โปรแกรม Google Chrome หรือ Microsoft edge หรือ Mozilla Firefox

ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว เลือกได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 ศูนย์สอบ เท่านั้น เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ในระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท และยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระด้บวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้

กรณีที่นั่งสอบในทุกศูนย์สอบมีผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบแล้ว ผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่กำหนด จะไม่สามารถชำระค่าธรมเนียมในการสมัครสอบได้

การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบจะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า สามารถนำไปไช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

ลิงค์รับสมัครสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ครับ