Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สำนักงาน สกสค. เชิญ คุณครู แสดงความเห็น เรื่อง “สวัสดิภาพ” ที่ “ครูไทยต้องการ”

Advertisement

สวัสดีครับ เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงาน สกสค. ได้เชิญชวน ให้คุณครู ร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง “สวัสดิภาพ” ที่ “ครูไทยต้องการ” โดยมีคำถามอยู่ 4 ข้อดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

1. ท่านมองว่า “สวัสดิภาพของครูไทย” ณ วันนี้เป็นอย่างไร?

Advertisement

2. “สวัสดิภาพของครูไทย” ที่ท่านอยากได้มากที่สุด

Advertisement

3. ท่านคิดว่าทำอย่างไร “ครูไทยจึงจะมีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น”

4.ท่านอยากได้รับ “บริการที่เหนือความคาดหมาย” อะไรบ้างจาก “สกสค.”

สำหรับสวัสดิภาพครูไทย หมายถึง สภาพการดำรงชีวิตของครูไทยที่ได้รับการดูแลทั้งกายและใจ ทำให้อยู่อย่างสุขกาย สบายใจ มีความปลอดภัย ได้รับการพัฒนาวิชาชีพตลอดช่วงชีวิตจนถึงภายหลังการเกษียณอายุราชการ เพื่อให้ครูเป็นบุคลากรของประเทศที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางกายและใจ จนสามารถนำความพร้อมสมบูรณ์ของตนเองไปพัฒนาผู้เรียนได้ต่อไป เช่น การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู ฯลฯ

<<โดยคุรครูสามารถเข้าไปร่มแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ >>

ที่มา : สกสค.

You might also like