สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างในตำแหน่งผู้อำนวยการการสถานศึกษา และข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

1185
สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างในตำแหน่งผู้อำนวยการการสถานศึกษา และข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างในตำแหน่งผู้อำนวยการการสถานศึกษา และข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด
เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างในตำแหน่งผู้อำนวยการการสถานศึกษา และข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 และยังไม่ได้รับการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป

ถึง ศึกษาธิการจังหวัด
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศ6 060๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓)

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ดำเนินการพัฒนาฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ศ. กำหนด นั้น
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบตำเนินการจัดการพัฒนาฯ จึงขอสำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
และข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และยังไม่ได้รับการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป โดยแจ้งข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ไปยัง
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ทาง e-mal addess: [email protected] ภายในวันที่
๓๑ กรณฎาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างในตำแหน่งผู้อำนวยการการสถานศึกษา และข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างในตำแหน่งผู้อำนวยการการสถานศึกษา และข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/50480