สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565

1991

สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565

สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการจัดทําข้อมูลสภาพ อัตรากําลังครู ปีการศึกษา 2565 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สําหรับวางแผนและบริหารจัดการ ในภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ในการ จัดเก็บข้อมูลอัตรากําลังครูให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุม เพื่อสะดวกต่อการนําข้อมูลไปใช้บริหาร อัตรากําลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หนังสือสำรวจ 10 มิ.ย.65

แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลัง

สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565

หนังสือสำรวจ 10 มิ.ย.65

แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลัง

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศผลสอบ 38 ค.(2) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. ภาค ข. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2565

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู กคศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังที่เหมาะสม