สำรวจข้อมูล นักเรียน ที่ต้องการ อินเทอร์เน็ต สำหรับ เรียนออนไลน์ ส่งภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

3332

 

สำรวจข้อมูล นักเรียน ที่ต้องการอินเทอร์เน็ต สำหรับ เรียนออนไลน์ ส่งภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

สำรวจข้อมูล นักเรียน ที่ต้องการอินเทอร์เน็ต สำหรับ เรียนออนไลน์ ส่งภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
สำรวจข้อมูล นักเรียน ที่ต้องการอินเทอร์เน็ต สำหรับ เรียนออนไลน์ ส่งภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

สำรวจข้อมูล นักเรียน ที่ต้องการอินเทอร์เน็ต สำหรับ เรียนออนไลน์ ส่งภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMD -19)

เพิ่มเพื่อน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบเก็บข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนบรอดแบนค์
สำหรับการเรียนออนไลน์ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. คำชี้แจงการเก็บข้อมูล จำนวน ๓ ฉบับ
ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสพช.) ไต้มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนต์สำหรับการเรียนออนไลน์
เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภายใต้สังกัตของกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษา รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เรียนแบบ On-Demand และ Ontine ที่มีความจำเป็นต้องได้รับ การสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนต์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาด ของโรคดิตเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD – 19) ภายในวันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียตตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน

คำชี้แจงการเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอตแบนต์
สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๑๑๙ (COVID – 19)

1. ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมข้อมูลของนักเรียนที่เรียนแบบ On-Demand และ Online ที่มีความจำเป็น
ต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบ
การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๑๑๕ (COVID – 19) รายละเอียตตามแบบฟอร์มที่แนบ

2 สามารถข้าระบบเพื่อไปรายงานข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง
URL: 202 29.173.26/net_survey

3. รายละเอียดการกรอกข้อมูลจะชี้แจงผ่านหน้าแรกของระบบรายงานข้อมูล

4. ให้รายงานข้อมูลภายในวันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากไม่ใต้ดำเนินการ ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับ
การสนับสนุนฮินเทอร์เน็ตบรอตแบนต์สำหรับการเรียนออนไลน์

สำรวจข้อมูล อินเทอร์เน็ต เรียนออนไลน์
สำรวจข้อมูล อินเทอร์เน็ต เรียนออนไลน

 

สำรวจข้อมูล นักเรียน ที่ต้องการอินเทอร์เน็ต สำหรับ เรียนออนไลน์ ส่งภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
สำรวจข้อมูล นักเรียน ที่ต้องการอินเทอร์เน็ต สำหรับ เรียนออนไลน์ ส่งภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

 

 

สำรวจข้อมูล นักเรียน ที่ต้องการอินเทอร์เน็ต สำหรับ เรียนออนไลน์ ส่งภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
สำรวจข้อมูล นักเรียน ที่ต้องการอินเทอร์เน็ต สำหรับ เรียนออนไลน์ ส่งภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สำรวจข้อมูล นักเรียน ที่ต้องการอินเทอร์เน็ต สำหรับ เรียนออนไลน์ ส่งภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 จาก สพฐ.