สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1697
ตำแหน่งว่างเกษียณ
ตำแหน่งว่างเกษียณ

เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ㆍ๕๐๕/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชกา
จำนวน ๑ ชุด
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๒. แบบรายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและ
จำนวน ๑ ชุด
บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. แบบรายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่ อ้างถึงคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ตามข้อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
เรื่องการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการที่มีตำแหน่งข้าราชการเกษียณอายุในแต่ละปี แจ้งตำแหน่งที่ว่างจากผล
การเกษียณอายุของส่วนราชการในปีงบประมาณนั้น หรือตำแหน่งว่างอื่นที่ส่วนราชการเห็นสมควรยุบเลิกแทนตำแหน่งเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ ไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ คปร. กำหนด
นี้ ตำแหน่งที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ หมายรวมถึงกรณีตำแหน่งข้าราชการที่จะครบ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น แต่มีเหตุต้องออกจากราชการก่อนถึงวันครบกำหนดเกษียณอายุราชการ เช่น ตาย
อาอ.ออกด้วยเหตุ ทางวินัยหรือเหตุ อื่น เป็นต้น ให้ถือว่าตำแหน่งสุดท้ายที่ข้าราชการผู้นั้นครองอยู่เดิม
ก่อนออกจากราชการ เป็นตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการที่ต้องนำมาพิจารณาจัดสรรเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้นด้วย

๒. การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ให้ ก.ค.ศ.
พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ร้อยละ ๑0 โดยให้พิจารณา
ในภาพรวมของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุทั้งหมดของหน่วยงานในปีงบประมาณนั้น ๆ

๓. กรณีลูกจ้างประจำ ให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ และว่าง
โดยเหตุอื่นในระหว่างปีของทุกส่วนราชการ เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นให้เสนอ คปร. พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กำหนด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓) แล้วส่งแบบรายงานตำแหน่งว่างดังกล่าว
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ และทางอีเมล์
[email protected] และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เสงวนตำแหน่ง…

สงวนตำแหน่งว่างดังกล่าวไว้ จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีหนังสือแจ้งการจัดสรรคืน
ยกเว้น ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนายการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา) และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒0 คนขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่อยู่
ในแผนการควบรวมสถานศึกษา ให้แต่งตั้งบุคคลในอัตราว่างดังกล่าวได้ทันที โดยให้ถือว่า คปร. อนุบัติ
การจัดสรรคืนให้แล้ว ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำเนาข้อมูลดังกล่าวไว้สำหรับควบคุมการใช้ตำแหน่ง
ให้ตรงกันด้วย

ว 1879

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวปฏิบัติในสถานศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบรายงานสำรวจเกษียณ ในสถานศึกษา 64

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวปฏิบัติในสำนักงานเขต

สิ่งที่ส่มาด้วย 2 แบบรายงานสำรวจเกษียณ ในสำนักงานเขต 64

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวปฏิบัติพนักงานราชการ ลูกจ้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานสำรวจเกษียณ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 64