สำรวจอัตรากำลัง ปี 64 การสำรวจข้อมูล สภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564

2446
สำรวจอัตรากำลัง ปี 64 การสำรวจข้อมูล สภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564
สำรวจอัตรากำลัง ปี 64 การสำรวจข้อมูล สภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564

สำรวจอัตรากำลัง ปี 64 การสำรวจข้อมูล สภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564

สำรวจอัตรากำลัง ปี 64 การสำรวจข้อมูล สภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดทำข้อมูลสภาพ
อัตรากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำหรับวางแผนและบริหารจัดการ
อัตรากำลังในภาพรวม ซึ่งได้มีการปรับปรุงเครื่องมือ (แบบฟอร์ม) การจัดเก็บข้อมูลอัตรากำลังให้มีความชัดเจน
และครอบคลุม เพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้บริหารอัตรากำลัง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
และตรงกับสภาพความเป็นจริง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศึกษาและทำความเข้าใจในเครื่องมือ (แบบฟอร์ม) การจัดเก็บ
ข้อมูลอัตรากำลัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://personnel.obec.go.th หรือ QR Code ด้านล่างนี้
โดยให้ใช้ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากระบบ DMC (ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
และข้อมูลจำนวนครู จากบัญชีถือจ่าย (จ.๑๘)

โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนจัดส่งข้อมูลทางอีเมล [email protected] และเอกสาร จำนวน ๑ ชุด ให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕’๖๔ เพื่อดำเนินการรวบรวมและประมวลผลในภาพรวม
ต่อไป

 

สำรวจอัตรากำลัง ปี 64 การสำรวจข้อมูล สภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564
สำรวจอัตรากำลัง ปี 64 การสำรวจข้อมูล สภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 256

เพิ่มเติม

สพฐ. ศธ 04009-2604 (8 มิ.ย. 64)

คำชี้แจง ข้อมูล 25 มิ.ย. 64

แบบโรงเรียน 25 มิ.ย. 64 สพฐ

แบบ สพท. 25 มิ.ย. 64 สพฐ (ปรับปรุง 9 มิ.ย. 64)

แบบ พรก.และลูกจ้าง 25 มิ.ย. 64 สพฐ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สำรวจอัตรากำลัง ปี 64 การสำรวจข้อมูล สภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564 จาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ