สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ เพื่อสมาชิก กบข.

2510

สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ เพื่อสมาชิก กบข.

Advertisement

สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ เพื่อสมาชิก กบข.

 

สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ เพื่อสมาชิก กบข.

วงเงินกู้สูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระนาน

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

เพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น (ปิดบัญชี) ลดภาระหนี้จากอัตราดอกเบี้ย บัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลที่อัตรา 18 – 28% ต่อปี เหลืออัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปี แรก เพียง MRR+0.25%(6.47% ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1 = MRR+0.25% ต่อปี (6.47%)

หลังจากนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับผู้กู้ที่มีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือ กรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

2. กรณีผู้กู้มีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท และไม่ต้องการมีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 2% – 3%ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น

3. MRR (ปัจจุบัน MRR = 6.22 % ณ 1 เม.ย.64)

วงเงินกู้

บุคคลค้ำประกัน หรือ ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน : สูงสุด 2 ล้านบาท

หลักทรัพย์ หรือ เงินฝากค้ำประกัน : สูงสุด 5 ล้านบาท

ระยะเวลากู้

ผ่อนชำระได้สูงสุด 20 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้

1. ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝาก เท่านั้น

3. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกินอายุเกษียณ

4. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

5. มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทต่อเดือน และมีเงินเดือนสุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ย

6. สมาชิกที่เป็นลูกค้าสินเชื่ออเนกประสงค์กับธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วจะต้องกู้เพิ่มไม่น้อยกว่า 30,000 บาท จึงมีสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ได้

ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

– เป็นข้าราชการที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้กู้

Advertisement

– มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้

– เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

– ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

2. หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงที่มาของรายได้ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

3. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ขอกู้ที่ผ่านการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

4. สำเนาหนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้ที่ผู้กู้ได้ทำไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด

5. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565

วิธีการใช้สิทธิ์

1. กดรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ

2. สามารถสมัคร “สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

การปิดวงเงินสำหรับบัตรเครดิต

กรณีลูกค้ายื่นกู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปปิดหนี้กับสถาบันการเงินอื่นๆ นั้น เมื่อลูกค้าได้รับพิจารณาอนุมัติวงเงินแล้ว ธนาคารดำเนินการชำระหนี้เดิมให้ลูกค้า 2 วิธี คือ

1.โอนเงินชำระผ่านระบบ Counter Payment

2.ออกแคชเชียร์เช็คเพื่อไปปิดหนี้ โดยภายหลังการปิดหนี้นั้น ลูกค้าจะต้องดำเนินการจแงปิดวงเงินบัตรเครดิตและขอเอกสารรับรองการปิดวงเงินบัตรเครดิต (ปิดบัญชี) เพื่อมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่สาขาในคราวต่อไป

ลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย

กรณี 1 ลูกค้าที่ต้องการปิดหนี้กับสถาบันการเงินอื่นๆ และต้องการปิดหนี้กับธนาคารกรุงไทยในคราวเดียวกัน นั้น สามารถใช้แคมเปญ “กรุงไทยช่วยรวมหนี้” ได้

กรณี 2 ลูกค้าที่ต้องการปิดหนี้ที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย (บัญชีสินเชื่อต่างๆ) เพียงแห่งเดียว โดยไม่มีสินเชื่อกับสถาบันการเงินสามารถทำได้โดยใช้แคมเปญที่มีอยู่เดิมคือ “สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับสมาชิก กบข.”

ลูกค้าที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย

ลูกค้าที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถยื่นกู้กับธนาคารกรุงไทยได้ ถ้าหน่วยงานต้นสังกัดมีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคารตามเงื่อนไขที่ตกลงกันของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้

หมายเหตุ

เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ขอบคุณเนื้อหาจาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฟรี!! โดย SET e-Learning เพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/