สินเชื่อ กรุงไทย ช่วย รวมหนี้ ดอกเบี้ย พิเศษ เพื่อสมาชิก กบข.

4921

สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข.

https://www.gpf.or.th/thai2019/2Member/main.php?page=14-1&subject=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&menu=rightformember&indexgroup=0&detail=329&lang=th&lang=th

สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ 6.35% ต่อปี

 1. อัตราดอกเบี้ย

    – อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1-3 ปีแรก MRR + 0.13% ต่อปี (6.35%)

      ปีถัดไป MRR+ 0.75%

      (MRR ณ 30 มิ.ย. 63 = 6.22% ต่อปี)

หมายเหตุ

 – อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับผู้กู้ที่มีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือ กรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

 – กรณีผู้กู้มีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท และไม่ต้องการมีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 2% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น

 1. วงเงินกู้

สูงสุด 2 ล้านบาท

 1. ระยะเวลากู้

สูงสุด 20 ปี

 1. วัตถุประสงค์การกู้

– เพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น (ปิดบัญชี) ลดภาระหนี้จากอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลที่อัตรา 18 – 28% ต่อปี เหลือ เพียง 6.47% ต่อปี (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

 1. คุณสมบัติของผู้กู้

– ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และมีคุณสมบัติตามระเบียบธนาคาร

– หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝาก เท่านั้น

– สมาชิกที่เป็นลูกค้าสินเชื่ออเนกประสงค์กับธนาคารกรุงไทย จะต้องกู้เพิ่มไม่น้อยกว่า 31,000 บาท จึงมีสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ได้

 1. เอกสารประกอบการสมัคร
 2. หนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)
 5. สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 7. สลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือนและ หนังสือรับรองรายได้ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)
 8. สำเนาBank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)
 9. หรือเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 10. ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 63

 1. วิธีการใช้สิทธิ์
 2.  สมัครผ่านApplication My GPF  โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ
 3. สามารถสมัคร “สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ โทร  Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

หมายเหตุ

เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ขอบคุณที่มา : กบข.