สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.

2426
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.

 • วงเงินพร้อมใช้เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉินทางการเงิน
 • เป็นวงเงินกู้หมุนเวียนส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนผ่านธนาคาร โดยธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 10 เท่าของเงินเดือน
 • กู้ง่ายได้ไว วงเงินพร้อมใช้สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยพิเศษสำหรับสมาชิก กบข. ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ในระหว่างเดือนลูกค้าชำระเพียงดอกเบี้ย หากไม่มีการเบิกใช้วงเงิน ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และสามารถชำระคืนเงินต้นได้ตามความต้องการ

อัตราดอกเบี้ย

 1. ปีที่ 1 – 2 = MRR + 0.25% ต่อปี (6.47%)
 2. หลังจากนั้น เป็นไปตามระเบียบสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ

 1. กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน
 2. กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาทและประสงค์ไม่มีบุคคลค้ำประกันบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2.0% จากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น

** คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมด ถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็จะไม่เสียดอกเบี้ย

     MRR (ปัจจุบัน MRR = 6.22 % ณ 31 ธ.ค. 63 )

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยตามกลุ่มอาชีพการคำนวณดอกเบี้ย

 • คำนวณจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดตามระยะเวลาที่เป็นหนี้จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย คำนวณตามปีปฏิทิน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท
 • ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี

คุณสมบัติ

1.ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่รับเงินเดือนผ่านเข้าบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย และมีคุณสมบัติตามระเบียบสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏกลุ่มข้าราชการ

2.หน่วยงานต้นสังกัดมีบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการ

3.ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษทั้งลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินกู้ กรณีลูกค้ารายเดิมการขอสินเชื่อในครั้งนี้จะต้องมีวงเงินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

(ตามขั้นตอนกรณีลูกค้าขอเพิ่มวงเงินจะต้องเข้าสู่ process การอนุมัติสินเชื่อใหม่ และพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ตามระเบียบสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

 1. เป็นข้าราชการ ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกินอายุเกษียณ
 3. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
 4. มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทต่อเดือน และมีเงินเดือนสุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ย

ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

ลูกค้าใหม่

1 สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ

2 สำเนาทะเบียนบ้าน

 1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด
 2. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) ที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 3. หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก กบข.
 4. สลิปเงินเดือนล่าสุดที่แสดงรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข.
 5. หรือ ต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ที่มีรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข. หรือ เอกสารภาพถ่ายบัตรสมาชิก กบข. ที่มาจาก Application กบข.หรือ เอกสารภาพถ่ายบัตรสมาชิก กบข. ที่มาจากApplication กบข.

ลูกค้าเดิม

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
 2. หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก กบข.
 3. เอกสารภาพถ่ายบัตรสมาชิก กบข. ที่มาจาก Application กบข. หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุดที่แสดงรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข. หรือ ต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ที่มีรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข.

ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 64

วิธีการใช้สิทธิ์

 1. สมัครผ่าน Application My GPF  โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ
 2. สามารถสมัคร “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาที่สมาชิกมีเงินเดือนผ่าน หรือ โทร  Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

หมายเหตุ สินเชื่อธนวัฏ เป็นบัญชีเงินกู้ชนิดหนึ่ง เหมือนกับ O/D (บัญชีการเบิกเงินเกินบัญชี) ใช้สำหรับหมุนเวียนเงิน คิดดอกเบี้ยทุกเดือน นับตามวันที่มีการใช้จริงที่เป็นหนี้ ซึ่งในแต่ละเดือนธนาคารก็จะหักดอกเบี้ยไป จนกว่าจะมีเงินทบเท่ายอดที่ขอกู้จึงจะไม่เสียดอกเบี้ย

 1. วงเงินกู้สูงสุดขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้จะสิ้นสุดทันที เมื่อลูกค้าเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายอื่น

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.จาก ธนาคารกรุงไทย

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/