สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.

2768

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.

advertisement

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.

– วงเงินพร้อมใช้เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉินทางการเงิน
– เป็นวงเงินกู้หมุนเวียนส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนผ่านธนาคาร โดยธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 10 เท่าของเงินเดือน
– กู้ง่ายได้ไว วงเงินพร้อมใช้สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยพิเศษสำหรับสมาชิก กบข. ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
– อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ในระหว่างเดือนลูกค้าชำระเพียงดอกเบี้ย หากไม่มีการเบิกใช้วงเงิน ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และสามารถชำระคืนเงินต้นได้ตามความต้องการ

อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 – 2 = MRR + 0.25% ต่อปี (6.47%)
หลังจากนั้น เป็นไปตามระเบียบสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด
หมายเหตุ
กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน
กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาทและประสงค์ไม่มีบุคคลค้ำประกันบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2.0% จากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น
** คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมด ถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็จะไม่เสียดอกเบี้ย
MRR (ปัจจุบัน MRR = 6.22 % ณ 1 เม.ย. 64 )

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1.ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่รับเงินเดือนผ่านเข้าบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย

2.หน่วยงานต้นสังกัดมีบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการ

3.ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษทั้งลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินกู้ กรณีลูกค้ารายเดิมการขอสินเชื่อในครั้งนี้จะต้องมีวงเงินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

(ตามขั้นตอนกรณีลูกค้าขอเพิ่มวงเงินจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อใหม่ และพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ตามที่ธนาคารกำหนด)

4. เป็นข้าราชการ ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกินอายุเกษียณ

6. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

7. มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทต่อเดือน และมีเงินเดือนสุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ย

ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

1. เป็นข้าราชการ ที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้กู้

2. มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้

3. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

เอกสารประกอบการสมัคร
ลูกค้าใหม่
1 สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ

advertisement

2 สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

4. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) ที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 3 เดือน

5. หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก กบข.

6. สลิปเงินเดือนล่าสุดที่แสดงรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข.

7. หรือ ต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ที่มีรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข. หรือ เอกสารภาพถ่ายบัตรสมาชิก กบข. ที่มาจาก Application กบข. หรือ เอกสารภาพถ่ายบัตรสมาชิก กบข. ที่มาจาก Application กบข.

ลูกค้าเดิม

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ

2. หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก กบข.

3. เอกสารภาพถ่ายบัตรสมาชิก กบข. ที่มาจาก Application กบข. หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุดที่แสดงรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข. หรือ ต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ที่มีรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข.

ระยะเวลารับสิทธิ์

advertisement

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565

วิธีการใช้สิทธิ์

1. กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ

2. สามารถสมัคร “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาที่สมาชิกมีเงินเดือนผ่าน หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

หมายเหตุ สินเชื่อธนวัฏ เป็นบัญชีเงินกู้ชนิดหนึ่ง เหมือนกับ O/D (บัญชีการเบิกเงินเกินบัญชี) ใช้สำหรับหมุนเวียนเงิน คิดดอกเบี้ยทุกเดือน นับตามวันที่มีการใช้จริงที่เป็นหนี้ ซึ่งในแต่ละเดือนธนาคารก็จะหักดอกเบี้ยไป จนกว่าจะมีเงินทบเท่ายอดที่ขอกู้จึงจะไม่เสียดอกเบี้ย

  • วงเงินกู้สูงสุดขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
  • รายการส่งเสริมการขายนี้จะสิ้นสุดทันที เมื่อลูกค้าเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายอื่น

ขอบคุณเนื้อหาจาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสมาชิก กบข. สินเชื่อบ้านกรุงไทย