สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 5 % ต่อปี สมัครภายใน 31 ธันวา 63

2335
สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 5 % ต่อปี สมัครภายใน 31 ธันวา 63
สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 5 % ต่อปี สมัครภายใน 31 ธันวา 63

สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 5 % ต่อปี สมัครภายใน 31 ธันวา 63

 

สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 5 % ต่อปี สมัครภายใน 31 ธันวา 63
สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 5 % ต่อปี สมัครภายใน 31 ธันวา 63

1). จุดเด่นพิเศษ

วงเงินกู้สูง พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ กู้ง่ายแค่มีหลักทรัพย์ปลอดภาระการจํานองมาค้ำประกัน

2). วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์

3). อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 5% ต่อปี

 1. กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ค้ำประกัน ปีที่ 1 – 3 = MRR – 1.22% ต่อปี หลังจากนั้น MRR – 0.50% ต่อปี
 2. กรณีอาคารชุด/อาคารพาณิชย์ ค้ำประกัน ปีที่ 1 – 3 = MRR – 1.22% ต่อปี หลังจากนั้น MRR – 0.25% ต่อปี
 3. กรณีที่ดินเปล่า ค้ำประกัน ปีที่ 1 – 3 = MRR – 1.22% ต่อปี หลังจากนั้น MRR ต่อปี
เพิ่มเพื่อน

หมายเหตุ :

1.สำหรับลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ หรือ ลูกค้ารายเดิมขอ Top Up ในส่วนของยอดหนี้ที่ลดลงเท่านั้น

 1. กรณีลูกค้ารายเดิมการขอสินเชื่อในครั้งนี้จะต้องมียอดหนี้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า30,000บาท

3. (MRR ณ 30 มิ.ย. 63 = 6.22 % ต่อปี)

4). วงเงินกู้

สูงสุดถึง 8,000,000 บาท

5). ระยะเวลาการกู้

สูงสุด 15 ปี

6). คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้

2.หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา

3.ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ

4.สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุด รวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

5.มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้

6.ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

7). เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ทั้งของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 3. สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือเปลี่ยนชื่อสกุล ทั้งของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 5. สลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ หนังสือรับรองรายได้
 6. สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 7. เอกสารหลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก /สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

8). วันที่เปิดให้บริการ

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563

9). วิธีการใช้สิทธิ์

 1. สมัครผ่าน Application My GPF  โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ
 2. สามารถสมัคร “สินเชือกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

10). หมายเหตุ

เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 5 % ต่อปี สมัครภายใน 31 ธันวา 63
สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 5 % ต่อปี สมัครภายใน 31 ธันวา 63

 

ครูอัพเดตดอทอคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก  www.contactcenter.ktb.co.th