สินเชื่อที่อยู่บ้านกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ย พิเศษ เริ่มต้นที่ ร้อยละ 0.50 ต่อปี

2474

สินเชื่อที่อยู่บ้านกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ย พิเศษ เริ่มต้นที่ ร้อยละ 0.50 ต่อปี

สินเชื่อ บ้าน ดอกเบี้ย เงินกู้ กรุงไทย กบข
สินเชื่อที่อยู่บ้านกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ย พิเศษ เริ่มต้นที่ ร้อยละ 0.50 ต่อปี สินเชื่อ บ้าน ดอกเบี้ย เงินกู้ กรุงไทย กบข

1). จุดเด่นพิเศษ

1.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.5% ต่อปี แบบไม่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนองเฉลี่ย 3 ปี = 2.50%

2.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลอยตัว ปีที่ 1 – ปีที่ 3 MRR – 3.72% แบบไม่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง เฉลี่ย 3 ปี = 2.50%

3.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.5% ต่อปี แบบฟรีค่าจดจำนอง เฉลี่ย 3 ปี = 2.83%

2). วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

1.ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถว

2.ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาหรือมารดาของตนเองหรือของบิดาหรือมารดาของคู่สมรส

3.ซื้อหรือชำระค่าที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานต้นสังกัด

4.ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซม

5.ไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

6.วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ยกเว้น กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต

3). อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ทางเลือกที่ 1 แบบไม่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง

 

แบบ

แบบ อัตราดอกเบี้ย (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
 

คงที่ 1 ปี

ทำประกัน* 0.50 MRR – 2.85 MRR – 2.60 MRR – 2.00
ไม่ทำประกัน 0.75 MRR – 2.80 MRR – 2.60 MRR – 2.00
 

คงที่ 2 ปี

ทำประกัน* 1.88 MRR – 2.45 MRR – 2.00
ไม่ทำประกัน 1.99 MRR – 2.40 MRR – 2.00
ลอยตัว ทำประกัน* MRR – 3.72 MRR – 2.00
ไม่ทำประกัน MRR – 3.62 MRR – 2.00

 

ทางเลือกที่ 2 แบบฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง

 

แบบ

แบบ อัตราดอกเบี้ย (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
 

คงที่ 1 ปี

ทำประกัน* 0.50 MRR – 2.35 MRR – 2.10 MRR – 2.00
ไม่ทำประกัน 0.75 MRR – 2.30 MRR – 2.10 MRR – 2.00
 

คงที่ 2 ปี

ทำประกัน* 1.88 MRR – 1.45 MRR – 2.00
ไม่ทำประกัน 1.99 MRR – 1.40 MRR – 2.00
ลอยตัว ทำประกัน* MRR – 3.39 MRR – 2.00
ไม่ทำประกัน MRR – 3.29 MRR – 2.00

การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : ทำประกันทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดังนี้ 

  1. ทำMRTA/ GLT SPเต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
  2. ทำMRTA/ GLT SP70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

การทำประกันดังกล่าวไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร และลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทำประกันกับบริษัทใดก็ได้ หรือทำผ่านนายหน้าประกันใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า

4). วงเงินกู้

อัตราส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 100% โดยอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสัญญากู้ที่อยู่อาศัยของผู้กู้ ทั้งนี้ วงเงินให้กู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

5). ระยะเวลาการกู้

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้แล้วต้อง ไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน

6). คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และมีคุณสมบัติตามระเบียบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ และลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2.หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝากเท่านั้น (ไม่รวม MOU แบบดำรงเงินฝาก และ MOU แบบพิเศษ)

3.เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ของธนาคารเท่านั้น

7). เอกสารประกอบการสมัคร

1.หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมการหักเงินได้นำส่ง

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

4.สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

5.สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

6.สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน

7.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

8.สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน

9.ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน / ต่อเติมบ้าน)

10.เอกสารอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด

8). ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2564

9). วิธีการใช้สิทธิ์

  1. สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ
  2. สามารถสมัคร “สินเชือกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

10). หมายเหตุ

เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด (MRR ปัจจุบัน = 6.22% ต่อปี)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : กบข.