สินเชื่อที่อยู่บ้านกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข.

2698
สินเชื่อที่อยู่บ้านกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข.
สินเชื่อที่อยู่บ้านกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข.

สินเชื่อที่อยู่บ้านกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข.

1). จุดเด่นพิเศษ

1.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.5% ต่อปี แบบไม่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนองเฉลี่ย 3 ปี = 2.50%

2.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลอยตัว ปีที่ 1 – ปีที่ 3 MRR – 3.72% แบบไม่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง เฉลี่ย 3 ปี = 2.50%

3.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.5% ต่อปี แบบฟรีค่าจดจำนอง เฉลี่ย 3 ปี = 2.83%

2). วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

1.ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถว

2.ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาหรือมารดาของตนเองหรือของบิดาหรือมารดาของคู่สมรส

3.ซื้อหรือชำระค่าที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานต้นสังกัด

4.ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซม

5.ไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

6.วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ยกเว้น กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต

3). อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ทางเลือกที่ 1 แบบไม่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง

 

แบบ

แบบ อัตราดอกเบี้ย (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
 

คงที่ 1 ปี

ทำประกัน* 0.50 MRR – 2.85 MRR – 2.60 MRR – 2.00
ไม่ทำประกัน 0.75 MRR – 2.80 MRR – 2.60 MRR – 2.00
 

คงที่ 2 ปี

ทำประกัน* 1.88 MRR – 2.45 MRR – 2.00
ไม่ทำประกัน 1.99 MRR – 2.40 MRR – 2.00
ลอยตัว ทำประกัน* MRR – 3.72 MRR – 2.00
ไม่ทำประกัน MRR – 3.62 MRR – 2.00

 

ทางเลือกที่ 2 แบบฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง

 

แบบ

แบบ อัตราดอกเบี้ย (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
 

คงที่ 1 ปี

ทำประกัน* 0.50 MRR – 2.35 MRR – 2.10 MRR – 2.00
ไม่ทำประกัน 0.75 MRR – 2.30 MRR – 2.10 MRR – 2.00
 

คงที่ 2 ปี

ทำประกัน* 1.88 MRR – 1.45 MRR – 2.00
ไม่ทำประกัน 1.99 MRR – 1.40 MRR – 2.00
ลอยตัว ทำประกัน* MRR – 3.39 MRR – 2.00
ไม่ทำประกัน MRR – 3.29 MRR – 2.00


การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : ทำประกันทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดังนี้ 

  1. ทำ MRTA/ GLT SP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
  2. ทำ MRTA/ GLT SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

การทำประกันดังกล่าวไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร และลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทำประกันกับบริษัทใดก็ได้ หรือทำผ่านนายหน้าประกันใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า

4). วงเงินกู้

อัตราส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 100% โดยอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสัญญากู้ที่อยู่อาศัยของผู้กู้ ทั้งนี้ วงเงินให้กู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

5). ระยะเวลาการกู้

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้แล้วต้อง ไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน

6). คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และมีคุณสมบัติตามระเบียบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ และลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2.หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝากเท่านั้น (ไม่รวม MOU แบบดำรงเงินฝาก และ MOU แบบพิเศษ)

3.เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ของธนาคารเท่านั้น

7). เอกสารประกอบการสมัคร

1.หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมการหักเงินได้นำส่ง

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

4.สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

5.สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

6.สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน

7.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

8.สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน

9.ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน / ต่อเติมบ้าน)

10.เอกสารอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด

8). ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564

9). วิธีการใช้สิทธิ์

  1. สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ
  2. สามารถสมัคร “สินเชือกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

10). หมายเหตุ

เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด (MRR ปัจจุบัน = 6.22% ต่อปี)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สินเชื่อที่อยู่บ้านกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข.ออนไลน์จาก ธ.กรุงไทย

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/